Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 07.12.2020

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) brev 3.12.2020 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:

Forslaget gjelder en kompensasjonsordning for arbeidsgivere som ikke benytter seg av karantenehotellene, men som selv sørger for egnet oppholdssted. Isolert sett vil da denne ordningen kunne redusere bruken av karantenehotellene. Samtidig har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslått at egenandelene for arbeidstakere på karantenehotell bør reduseres til 800 kroner pr døgn og at NFDs tilskuddsordning avvikles, med det formål å øke bruken av hotellene. På denne bakgrunn bør HOD og NFD sammen vurdere hvordan karantenehotellordningen og kompensasjonsordningen virker sammen, før kompensasjonsordningen fremmes.

Vedlegg