Høringssvar fra Ålesundregionens havnevesen

Dato: 31.08.2022

Vi ønsker med dette å belyse viktigheten av å bevare norske havners konkurranseevne, samt å styrke sjøtransportens rammebetingelser både for godstransport og passasjertransport.

Det presiseres at høringssvaret ikke skal leses som synspunkt på norske eller internasjonale lønnsforhold.

Slik lovforslaget er presentert, så har det potensiale til å påvirke to av virksomhetsområdene til Ålesundregionens havnevesen, internasjonal godstransport og internasjonal cruisetrafikk.

Hvorfor er sjøbasert godstransport viktig:

Ålesund er en betydelig eksporthavn i internasjonal målestokk, og Norges største eksporthavn for fiskeprodukter, målt i verdi. Sjøtransport er den mest miljøvennlige transportformen, og det er et nasjonalt mål å overføre mer transport fra veg til sjø. Sjøtransport kan representere et konkurransefortrinn for norsk næringsliv, dersom infrastrukturen i havnene er moderne og effektiv.

Hvorfor er cruisenæringen viktig:

Cruisenæringen er viktig fordi den gir betydelige inntekter til de kommunale havnevirksomhetene i Norge. For Ålesund havn sin del, i 2022, så kommer mellom 40 og 50% av havnas samlede inntekter fra cruisevirksomheten. Disse inntektene er avgjørende for den kommunale havnens muligheter til å investere i infrastruktur i regionen.

Hvordan kan lovforslaget påvirke:

Sjøbasert godstransport

Lovforslaget vil kunne fremme vegtransport på bekostning av sjøtransport. Hoveddelen av godstransporten sjøvegen, til- og fra Ålesund, er internasjonal transport (eksport). Denne vil ikke rammes direkte av forslaget. En mindre andel er transport mellom norske havner, utført av de samme skipene. Denne transporten bidrar til å opprettholde volum og effektivitet, og det bidrar til å redusere behovet for transport på veg.

Cruisenæringen

Lovforslaget kan føre til kortere liggetid i havnene, med mindre omsetning for lokalt næringsliv og med mindre behov for grønne løsninger som landstrøm. Når cruiseskipene fra september 2022 kan ligge på landstrøm i Ålesund, så vil det være viktig å øke liggetiden både for økonomi og for klima/miljø.

Lovforslaget kan føre til færre anløp, noe som vil føre til lavere investeringsnivå i infrastruktur i norske havner, som igjen vil redusere konkurransekraft for øvrig norsk næringsliv som er avhengig av havn.

Lovforslaget vil sannsynligvis ramme deler av Norge som krever lengre seiletid, og vil derfor redusere antall arbeidsplasser i distriktene.

Lovforslaget kan føre til et svekket tilbud til øvrig reiseliv. Det må tas hensyn til at infrastruktur og tilbud er basert på helheten av turisme, slik at konsekvensen av å redusere cruiseturismen, kan være å redusere kvaliteten på øvrig reiselivstilbud.