Høringssvar fra Visit Bodø

Dato: 25.08.2022

Nærings- og fiskeridepartementet

Deres ref. 22/4241-1 24.08.2022

Høringssvar fra Visit Bodø – Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann på norsk sokkel.

Det vises til høring om lov fra Nærings- og fiskeridepartementet om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Visit Bodø har forståelse for lovforslagets intensjon om å bekjempe sosial dumping og fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel.

Visit Bodø er en medlemsorganisasjon som eies av 127 bedrifter tilknyttet reiselivsnæringen i regionen, samt samarbeidsavtaler med 9 kommuner i Salten – Bodø, Steigen, Hamarøy, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Sørfold og Rødøy. Formålet til Visit Bodø er å bidra til økt lønnsomhet, bærekraft og sysselsetting for medlemsbedriftene og kommunene gjennom blant annet omdømmebygging, ansvarlig markedsføring, bærekraftig utvikling og innovasjon, innsikt, kompetanse vertskap og samarbeid.

Bodøregionen har hatt en positiv utvikling innen reiseliv over flere år, og vi opplever at folk fra store deler av verden ønsker å besøke og oppleve vår region. Siden 2014 har vi jobbet målrettet med organisering av et cruisenettverk i regionen og Bodø har de senere år etablert seg som en mellomstor cruisedestinasjon i norsk målestokk, med en målsetning om 40-50 årlige cruiseanløp.

Visit Bodø stiller spørsmål ved om lovforslaget vil resultere i at norske destinasjoner som har beliggenhet nærmere Østersjøen, Storbritannia og det europeiske kontinent være mer attraktive for cruiserederiene, og man vil få en konkurransevridning som kan gi en mulig disfavør for destinasjoner i Nord-Norge.

Visit Bodø mener derfor at konsekvensene for en bærekraftig reiselivsnæring, spesielt i Nord-Norge, må utredes ytterligere før man behandler lovforslaget.

Med vennlig hilsen

Visit Bodø

Ann-Kristin Rønning Nilsen

Reiselivssjef