Høringssvar fra Norske Skog ASA

Dato: 26.08.2022

Høringsuttalelse fra Norske Skog ASA

– forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Deres ref: 22/4241-1

Nærings- og fiskeridepartementet

Vi viser til høring vedrørende Regjeringens forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel, og vil med dette gi våre innspill til forslaget.

Bakgrunn

Norske Skog har to store industriklynger i Norge. Virksomhetene kjøper hvert år rundt 2 millioner m3 tømmer stort sett fra norske skogeiere samt 80 000 tonn returpapir fra Europa og Norge. Tømmeret og returpapiret foredles ved anleggene i Norge før det selges som papirprodukter i det globalt marked. Særnorske kostnader vil ikke kunne belastes kundene da prissettingen på ferdigvarene skjer i regionale eller globale markeder. Særnorske kostnader vil derfor redusere lønnsomheten og konkurransekraften til de norske anleggene.

Det er viktig at norske myndigheter sørger for at norsk næringsliv og kraftforedlende industri minst har tilsvarende vilkår som konkurrerende virksomheter i de fleste store industriland i Europa. Norge har i utgangspunktet, grunnet geografisk lokasjon, en iboende logistikkulempe sammenlignet med konkurrentland på kontinentet til de aller fleste markeder, som på en eller annen måte må kompenseres gjennom lavere kostnader på andre innsatsfaktorer. Ettersom Norske Skog frakter tømmer og returfiber/papir fra havner i Norge til fabrikken på Skogn, vil Norske Skog bli direkte berørt av forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann.

Innspill til forslaget

Norges Skog er opptatt av at alle våre ansatte og våre leverandører har anstendige arbeidsforhold. Slik vi opplever næringen, er også rederiene svært opptatt av dette og tilbyr skip som går med tariffavtaler for sine ansatte, som er fremforhandlet både av norske sjømannsforbund og sjømannsforbundene der mannskapet bor. Våre transportleverandører hevder at den største risikoen ved innføringen av dette lovforslaget er at kostnadsnivået blir så høyt at de må redusere bruken av norske sjøfolk for å kutte kostnader. Dette ser vi som en svært uheldig virkning av lovforslaget, som må kunne sies å være i strid med forslagets intensjoner som bør være å styrke norske sjøfolks konkurranseevne og nasjonale arbeidsmarked.

Som følge av at Norske Skog i stor grad benytter sjøtransport for frakt av tømmer og returpapir, vil Regjeringens forslag om innføring av norsk lønn for all transport mellom norske havner ha stor innvirkning på transportkostnadene for vår virksomhet.

Konsekvens for tømmerfrakt

I dag kjøper Norske Skog store volumer av tømmer som fraktes fra havner langs hele kysten i Norge til foredlingsanlegget på Skogn i Trøndelag. Alternativet til skipstrafikk er fordyrende og miljømessig ugunstig lastebiltrafikk. Basert på estimater fra våre transporttilbydere, anslår vi at kostnadene per frakt vil øke med om lag 30 prosent. Dette vil utgjøre om lag 120 000 kroner (NOK 35 pr m3) for en tømmertransport fra havner i Norge til Skogn eller rundt 12-15 millioner kroner per år.

Konsekvens for returpapirfrakt

I tillegg frakter vi rundt 15 000 tonn returpapir per år fra Bergen og Stavanger som returlast på skip, og som deretter henter ferdigvarer i Skogn. Vi gjør dette for å utnytte ledig kapasitet på skipene, optimalisere transportøkonomien og redusere belastningen på miljøet. Lovforslaget vil medføre en så stor ekstrakostnad for skipstransportøren at det vil bli uaktuelt å frakte returpapir fra norske havner til Skogn. Å frakte det samme returpapiret på bil vil også bli svært negativt for utslipp til miljøet samt en altfor stor merkostnad som utelukker en slik transportløsning. Norske Skog vil derfor om forslaget iverksettes, planlegge for å importere alt forbruk av returpapir fra Europa. Samtidig vil det norske returpapiret antakelig bli fraktet til andre steder i Europa. Det burde være Regjeringens mål at returpapir innsamlet i Norge også foredles i Norge ved fabrikker som Norske Skog, istedenfor å bli fraktet ut av landet for prosessering.

Økonomisk konsekvens av forslaget

Konsekvensen av forslaget er høyere kostnader og en større miljøbelastning. Denne merkostnaden vil svekke bedriftens konkurransekraft fordi denne særnorske kostnaden vil ikke kunne bli tillagt salgsprisen til våre kunder.

Andre forhold

De vesentlige kostnadene som påføres næringen er i liten grad redegjort for i høringsnotatet som følger høringen. Tidligere har dette blitt redegjort for i Menon Economics rapport «Vurdering av samfunnsøkonomiske aspekter knyttet til krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøtransport i norsk farvann» fra 2018 og Wikborg & Rein og Oslo Economics rapport «Vurdering av muligheten til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk kontinentalsokkel». I Wikborg & Rein sin utredning blir det anslått en kostnadsøkning for rederier på 36 prosent, og en rateøkning for deres kunder på 24 prosent. Vi ser at dette anslaget er noe lavere enn det vi får oppgitt fra våre transporttilbydere. Disse analysene adresserer heller ikke utfordringen med at transporttilbudet trolig vil bli mindre og vesentlig dyrere desto lenger nord i landet transporten foregår.

Vi viser til konklusjonene i det partssammensatte Holmefjordutvalget der utvalget var samstemte om en rekke punkter, blant annet om hvordan nærskipsfarten skal reguleres. I sin innstilling peker utvalget på at det må gis unntak for kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som unntaksvis frakter gods mellom norske havner. Denne enigheten oppgir departementet at de ikke følger. Norske Skog peker på denne enigheten, og mener det er helt nødvendig at departementet innfører et slikt unntak i tråd med det partene har blitt enige om, slik at både næringslivet og sjøfolkene får sikret sin konkurransekraft.

På vegne av Norske Skog ASA

Carsten Dybevig (Sign.)

Direktør kommunikasjon og samfunn

Vedlegg