Høringssvar fra Peder S

Dato: 26.08.2022

Først vil jeg si at det er gledelig at et pålegg om norsk lønn for sjøfolk som er på jobb i Norge kommer. Dette har vært en kampsak for oss sjøfolk i mange år.

Regelen i lovforslagets §5, som omhandler skip i kystfart er en god, generell ordning og som ser ut for at den kan skape bra forutsigbarhet. Men med det forbehold at man ikke blir for løssluppen med unntakene, som beskrevet under paragrafens bokstav A.

De andre fartsområdene i forslaget blir det veldig løst fra start:

I notatet står det at "... det i flere bilaterale skatteavtaler [er] inntatt en bestemmelse om at virksomhet utenfor kysten knyttet til utnyttelse av sokkelen skal anses å drives i sokkelstaten dersom virksomheten utøves i mer enn 30 dager innenfor en tolvmånedersperiode." (Side 43)

I lovforslaget blir dette fort utvannet, f.eks står det i §8 "… når skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel minst 30 dager, eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en tolvmåneders periode."

§8 bør omskrives , slik at det er harmoni med høringsnotatet. Da vil det dekke skip som driver med virksomhet i norsk sone eller på sokkelen i mer enn 30 dager innenfor 12 mnd.

I lovutkastets §6 om skip i cruisevirksomhet stilles kravet om norsk lønn "(...) kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann."

I høringsnotatet kan man på side 71 finne .. "Etter departementets vurdering vil det imidlertid i alle fall foreligge tilstrekkelig tilknytning for skip som yter slike tjenester i Norge mer enn femti prosent av tiden".. Her ser det ut til det at regjeringen legger seg på en veldig forsiktig linje..

Sjønner at dette er kanskje kan være et utgangspunkt, men ambisjonen bør bli bedre enn dette i framtiden.

Jeg mener at etter hvert bør også målet cruiseskip ha samme reglene som andre skip kystfart. (norsk lønn og vilkår fra første norske havn til siste norske havn)

§4 i forslaget bør presiseres bedre. Slik det står nå "Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale (...)" kan tolkes slik at det ikke omfatter betalt avspasering, eller evt tilsvarende lønna for slik avspasering.

Regner med det at dette ikke har vært intensjonen bak forslaget, og håper dette kan spesifiseres i forskrift, slik at en utenlandsk skipsarbeider som tjenestegjør i f.eks 1 måned på utenlandskflagget skip langs norskekysten da får utbetalt tilsvarende to månedslønner etter norsk tariffavtale, slik norske skipsarbeidere har.