Høringssvar fra Næringsforeningen i Tromsøregionen

Dato: 31.08.2022

Høringssvar – Forslag til norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Næringsforeningen i Tromsøregionen takker for mulighet til å gi våre innspill på lovforslaget. Vi støtter lovforslagets intensjon om å bekjempe sosial dumping samt å gi norske sjøfolk mer konkurransedyktige betingelser. Likevel frykter vi at slik lovverket foreligger, vil det få betydelige negative konsekvenser ikke bare Tromsøregionen, men for hele kysten og Nord-Norge spesielt.

Næringsforeningen i Tromsøregionen representerer 660 bedrifter innen ulike sektorer i privat næringsliv i de fem kommunene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord. Stor del av våre medlemmers aktivitet stammer fra norsk farvann, og som en stor kystregion er Tromsøregionen avhengig av å ha en velfungerende aktivitet knyttet til det marine livet.

Det er særlig tre forhold som vi ber departementet utføre en dypere konsekvensutredning av, før det fremlagte lovforslaget behandles videre.

1. Implikasjoner ved en kraftig nedgang i cruisetrafikk

o Holmefjordutvalget peker på at internasjonal cruisevirksomhet som anløper norske havner ikke burde omfattes av nytt lovforslag, da det forventes betydelige negative konsekvensene for cruisetrafikk, spesielt i nord.

o Tromsø som en viktig snuhavn vil mest sannsynlig utgå da det krever lengre liggetid og mer tid i norsk farvann, noe som vil gi negative ringvirkninger inn i andre deler av næringslivet.

o Redusert omsetning for annen næringsaktivitet som leverandørindustrien til skip f.eks. renovasjon, vedlikehold, bunkring, hotell/fly/transport etc. vil ha en negativ effekt for de deler av næringslivet som i dag leverer til både cruise og annen internasjonal sjøtrafikk.

o En reduksjon av cruisetrafikk i nord vil redusere/eliminere livsgrunnlaget for reiselivet langs kysten og helårsarbeidsplasser som man har kjempet for vil forsvinne. I Troms og Finnmark er 26 av 39 kommuner mer reiselivsavhengig enn i landet ellers.

o Verdien av reiselivet og tilbudet som er etablert langs kysten har et svært viktig bidrag til bo- og bli-lyst i distriktene. Reiselivet gir et viktig grunnlag for at kultur- og fritidstilbudet kan opprettholdes på mindre plasser, og med redusert trafikk som følge av mindre cruisenæring, står dette i fare for å forsvinne.

2. Konkurransevridning som gir mer gods fra sjø til vei

o Det er grunn til å tro at lovforslaget vil være konkurransevridende for godstrafikk. En lavere grad av kabotasjelaster kombinert med økte lønnskostnader vil svekke sjøtransportens konkurransekraft.

o Det har i de senere år vært jobbet strategisk og målrettet for å flytte mer gods fra vei til sjø, og et slikt lovforslag er derfor motvirkende. I dag fraktes mye av godset til og fra nord via veinettet og det er en nasjonal satsing på å få mer fra vei til sjø, og dette lovforslaget vil derfor undergrave denne satsingen.

o Veinettet i nord har allerede utfordringer med belastning og har et stort etterslep på vedlikehold. Økt godstrafikk vil derfor ha en negativ effekt både mtp miljø og sikkerhet for ferdsel på vei.

3. Nedgang i inntektsgrunnlaget for havner langs kysten

o Tromsø havn er den største havna i nord og har en høy andel internasjonale fartøy.

o Internasjonale sjøtrafikk er en viktig målgruppe for alle havnene i nord.

o Det er viktig å gjøre havnene mer klima- og miljøvennlige, og ett av tiltakene er å bygge ut landsstrøm. En viktig inntektskilde for å kunne forsvare slike store investeringer er cruiseanløpene. Faller de fra, vil også bidraget til å bygge landsstrøm og andre grønne tiltak i havnene i stor grad forsvinne.

På vegne av våre medlemsbedrifter i Tromsøregionen ber vi om at vårt innspill tas med i den videre arbeidet med lovforslaget. Norge er en kystnasjon og en global supermakt innen havområder. La oss forvalte denne posisjonen på en god måte og sikre gode lønns- og arbeidsforhold i norske farvann og sokkel, samtidig som vi ivaretar kystfolket og livet langs leia. Med bakgrunn lovforslaget og de kjente forhold, mener vi at forslaget slik det foreligger nå ikke klarer å ivareta begge hensyn.

Mvh.

Trude Nilsen (sign.)
Direktør
Næringsforeningen i Tromsøregionen