Høringssvar fra Bodø Havn KF

Dato: 30.08.2022

Bodø Havn har årlig ca. 7000 fartøysanløp og havnen spiller en viktig rolle som knutepunkt for logistikk og godshåndteringen langs kysten. Bodø er en sentral passasjerhavn for reisende langs kysten i nord, som nav for hurtigbåttrafikken i Nordland og for riksveifergesambandet mellom Bodø og Lofoten. Bodø er å regne som en mellomstor cruisedestinasjon i norsk sammenheng, og har som mål å ligge rundt 40-50 årlige cruiseanløp. I tråd med Havnelovens intensjon, er Bodø Havn selvfinansiert og må drive kommersielt i konkurranse med andre.

Intensjonen i lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel er god, og støttes av Bodø Havn KF. Imidlertid er vi bekymret for at det gjeldende lovforslaget vil få utilsiktede konsekvenser som spesielt vil gå ut over reiselivsnæringen, godstransport til sjøs og havnene i Nord-Norge.

Bodøregionen har hatt en positiv utvikling innen reiseliv over flere år, og vi opplever at folk fra store deler av verden ønsker å besøke og oppleve vår region. Siden 2014 har Bodø Havn, i samarbeid med Visit Bodø, jobbet målrettet med organisering av et cruisenettverk i regionen og Bodø har de senere år etablert seg som en mellomstor cruisedestinasjon i norsk målestokk, med en målsetning om 40-50 årlige cruiseanløp. Inntekten fra cruisetrafikken er viktig for Bodø Havn, og utgjør havnens overskudd som muliggjør både viktig vedlikehold og utvikling av havnens areal og funksjon som bærekraftig bidragsyter i det grønne skiftet. For reiselivsaktørene i regionen bidrar cruiseturismen med inntekter som gjør at aktørene har kunnet utvikle sine reiselivsprodukter og tilby disse på helårsbasis.

Bodø Havn frykter at lovforslaget vil resultere i at norske destinasjoner som har beliggenhet nært Østersjøen, Storbritannia og det europeiske kontinent, vil være de eneste som oppfattes som attraktive for cruiserederiene. Dette betyr at det oppstå en konkurransevridning som gir en åpenbar disfavør for Bodø og andre destinasjoner i Nord-Norge dersom konsekvensen blir at cruiserederier planlegger sine rundreiser for å tilpasse seg den foreslåtte lovteksten, slik at mindre enn 50 % av seilingstiden vil foregå i norsk farvann.

Vi frykter også at lovforslaget slik det foreligger vil kunne medføre en uheldig konkurransevridning gjennom økte kostnader for den viktige sjøtransporten mellom kontinentet og Nord-Norge. En slik vridning vil favorisere godstransport på vei fremfor sjø, og det vil være i strid med nasjonale målsetninger om å få til godsoverføring fra vei til sjø og være kontraproduktivt med tanke på å lykkes med det grønne skiftet.

Bodø Havn KF mener derfor at konsekvensene for skipsnæringen, havnesektoren og lokalt næringsliv, må utredes ytterligere før man behandler lovforslaget. Alternativt at lovforslaget endres slik at cruisetrafikken får vilkår som gir likhet for å kunne nå alle havner i Norge samt at godstrafikk ikke omfattes av den nye loven.