Høringssvar fra Norges Skogeierforbund

Dato: 31.08.2022

Høringssvar til forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Vi viser til høring vedrørende regjeringens forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Norges Skogeierforbund representerer om lag 30 000 skogeiere over hele landet, og er en sentral overbygning for fire skogeiersamvirker. Norske skogeiere og skogeiersamvirkene er store kjøpere av sjøtransporttjenester. Hvert år blir det flyttet om lag 1,5 million tonn tømmer og massvirke over norske kaier. Av dette utgjør om lag 25 % innenriks transport, 25 % import og 50 % eksport. Skogindustrien er avhengig av en effektiv og god sjøtransport for å sikre god tilgang til markedet, det være seg i Norge, Sverige, Tyskland eller andre steder i Europa.

I høringsnotatet fra departementet er det i liten grad redegjort for hvilke konsekvenser forslaget vil ha for industrien og næringslivet. Dette er i noe større grad berørt i Menon Economics rapport «Vurdering av samfunnsøkonomiske aspekter knyttet til krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøtransport i norsk farvann» fra 2018 og Wikborg & Rein og Oslo Economics rapport «Vurdering av muligheten til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk kontinentalsokkel». Av disse to rapportene er det Wikborg & Rein / Oslo Economics’ rapport som er mest konkret på hvordan lovforslaget vil slå ut på kostnadene for skogindustrien. De peker på en potensiell kostnadsøkning for rederier på 36 prosent, som gir en rateøkning for kundene på 24 prosent.

Verdikjeden skog har gjort tilsvarende beregninger og anslår at transportkostnadene vil øke med om lag 30 prosent. Dette utgjør om lag 120.000 kroner (NOK 35 pr m3) for en tømmertransport fra Øst-Norge til Skogn. En slik merkostnad vil svekke konkurransekraften til norske skogeiere og norsk skogindustri. Beregninger viser at fraktkostnadene stiger markant jo lenger mot nord industrien er lokalisert. Alternativet til skipsfrakt er redusert volum eller økt bruk av transport på vei. Dette er en lite bærekraftig og framtidsrettet løsning.

Særnorske kostnader vil ikke kunne kompenseres med økt pris på ferdigvarene da prisdannelsen skjer i et internasjonalt marked. Det innebærer svekket konkurransekraft for den norske skogindustrien. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen blant annet: «Ein meir offensiv politikk for skogindustrien er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god klimapolitikk.» Forslaget slik det nå foreligger, vil derimot svekke norsk skogindustri og ha en negativ klimaeffekt.

Norges Skogeierforbund er opptatt av at det skal være ordnede og anstendige forhold om bord på de skipene som benyttes for transport av skogprodukter. Utfordringen er å komme fram til en løsning som både ivaretar dette og samtidig norsk industri.

Vi registrerer at det partssammensatte Holmefjordutvalget kom frem til en enighet om nærskipsfart, som departementet oppgir i høringsnotatet at de har valgt ikke å følge. I innstillingen kom partene frem til at vedvarende innenrikstransport skal gå på norske lønns- og arbeidsvilkår, og at skip i internasjonal fart som unntaksvis frakter gods mellom norske havner skal få unntak fra dette kravet. Skogeierforbundet slutter seg til det partene har blitt enige om, og mener departementet bør gå nye runder med partene for å komme frem til en løsning som både ivaretar norske sjøfolks og norske industriers konkurransekraft.