Høringssvar fra Kystverket

Dato: 31.08.2022

Kystverket har ikke merknader til lovforslaget utover at de foreslåtte reglene synes krevende å håndheve fra myndighetenes side. Dersom oppfølgningen av regelverket blir som foreslått, vil imidlertid ikke Kystverket ha noen rolle i oppfølgningen av regelverket.