Høringssvar fra Skjolden Cruisekai AS

Dato: 31.08.2022

Skjolden Cruisekai AS sitt svar på høyringen vedr. «Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel»

Dato: 31.08.22

Dykkar ref.: 22/4241

Viser til Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel, med høyringsfrist 31.08.22.

Skjolden Cruisekai AS stiller seg kritiske til §6 i lovforslaget som omhandlar skip i cruiseverksemd, der me er spesielt bekymra for lokale konsekvensar pga. følgjande avsnitt:

«For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.»

Me meiner dette vil kunne få utilsikta negative konsekvensar for cruisetrafikken i små cruisehamner og bygdesamfunn. Vår bekymring er at mange cruiserederi vil ynskje å tilpasse sine seilingsplanar for å oppfylle kravet der under halvparten av seilinga kan skje i norsk territorialfarvatn. Moglege verknader av ein slik lovgivning vil kunne vera:

- - Reduksjon i antall cruiseanløp til cruisedestinasjonar innerst i fjordarmar som t.d. Skjolden. Den geografiske beliggenheita vil kunne få stor innverknad på seilingsplanar pga. tida det tek å segle inn til desse destinasjonane.

- - Reduksjon i den samla anløpsfrekvensen som følgje av urealistiske seilingsplanar pga. kapasitetsmangel i sentrale kystnære cruisehamner (som vil kunne oppleve ein sterk etterspørsel).

- - Kortare tid i hamn for rederia som ynskjer halde 50% av tida utanfor norsk farvann, og som vil få ein negativ innverknad for aktivitetstilbodet og destinasjonen sin moglegheit til å tilby lengre ekskursjonar. Ekskursjonsradiusen vil bli redusert, med redusert lønnsomheit og lokal spreiing av gjestemassen vil bli vanskelegare.

Dersom lovforslaget blir ståande, er me bekymra for at punkta ovanfor vil inntreffe, og vil vera problematiske sett i samanheng med øvrige prinsipp for det norske reiselivet, herunder geografisk spreiing av gjestevolumet, styrke lokalsamfunn sine reiselivsinntekter, moglegheiter for å utvikle heilårstilbod og skape fleire faste arbeidsplassar i distrikta knytt til reiseliv. Det er sannsynleg at cruisetrafikken vil auke ytterlegare til allereie travle kystnære destinasjonar i Sør-Norge og Vestlandet, medan cruisehamner i fjordarmar og Nord-Norge vil kunne bli mindre attraktive pga. cruiserederia sitt ynskje om å oppfylle lovkrava for å ivareta økonomiske interesser.

Med vennleg helsing

(Sign)

Oddvar Røysi

Eigar v. Skjolden Cruisekai AS

(Sign)

Karlis Bremers

Ass. Marknadsansvarleg v. Skjolden Cruisekai AS