Høringssvar fra North Sea Container Line AS

Dato: 30.06.2022

Haugesund 30.06.2022

Høringsinnspill forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

North Sea Container Line gruppen opererer 4-6 containerskip (sesongvariasjoner) mellom kontinentet og kysten på Vestlandet og Nord Norge. Skipene går i linjefart fra kontinentet (Rotterdam og Hamburg), og til havner fra Egersund i sør til Finnfjord i Nord. Mannskapet om bord er i all hovedsak europeiske nasjonaliteter og med norske kapteiner på flere av skipene.

Selskapet jobber også med 2 grønne nybygg som kan operere tilnærmet Co2 utslippsfritt, samt med en 90% reduksjon av NOx utslipp, til en samlet investeringskostnad i området 800 millioner NOK. Investeringene forutsetter stabile rammevilkår.

Selskapet er den dominerende markedsaktøren for containertransport, spesielt i Nord-Norge, med langvarig samarbeid med store industriaktører som Elkem og Yara. I 2021 fraktet selskapet i overkant av 100.000 containere (157.000 TEUs).

For å sikre et regelmessig linjetilbud nord for Ålesund (våre kunder har behov for minimum ukentlig anløp for at sjøtransport skal være et aktuelt transportmiddel i konkurranse med veitransport) har selskapet 2 skip som går i 14-dagers rundtur mellom Rotterdam og Finnfjord (samt en rekke havner på veien herunder Orkanger, Salten, Mo i Rana osv., en bussrute langs kysten). Resterende skip går ukesturer mellom kontinentet (Rotterdam eller Hamburg) og Ålesund som nordligste havn.

Skipene håndterer mer eller mindre eksklusivt (>99%) import og eksportlaster til/fra Norge, og håndterer kun unntaksvis last som kun skal forflyttes internt i Norge (<1%). Ved behov vil vi likevel per i dag kunne levere et svært miljøvennlig alternativ for forflytning av last internt i Norge.

Skipene i linjefart Rotterdam-Nord Norge tar likevel med større mengder eksportlast som skal til Tyskland (Hamburg/Bremerhaven) som så omlastes (transshipments) i Ålesund for videre transport fra Ålesund til Tyskland på skip som går ukesturer i denne linjen. Slik lovforslaget nå er utformet forstår vi at denne svært viktige servicen bli rammet. Dette til tross for at dette i utgangspunktet er ren eksportlast fra Nord-Norge til kontinentet, ettersom den grunnet omlast til nytt skip i Ålesund havn får en innenriks etappe før videre transport til Tyskland.

Selskapet oppfatter ikke at dette er i tråd med intensjonen for hvilke laster en ønsker å omfatte med forslaget. Lastegrunnlaget fra Nord-Norge til Tyskland representerer rundt 5% prosent av lastegrunnlaget til selskapet, men er vesentlig for kundene og industrien i Nord. Dette vil gjelde også andre mulige destinasjoner hvor det ikke er grunnlag for egen effektiv linjeservice direkte mellom Nord-Norge og utlandet (f.eks Storbritannia).

Det er dessverre ikke tilstrekkelig lastegrunnlag til alternativet som er å operere en effektiv linje med ukestur mellom Nord-Norge og Tyskland. Både grunnet transportkostnad per container og av miljøhensyn er det nødvendig at skipene er av størst mulig størrelse og med tilnærmet 100% fyllingsgrad.

Slik lovforslaget er utformet vil skipene i Nord-Norge -> Rotterdam traden miste muligheten til å tilby eksport/import til vår viktige handelspartner i Tyskland for våre kunder nord for Ålesund, og tilbudet til Tyskland fra Nord Norge vil måtte avsluttes, noe som innebærer en vesentlig forringelse av dagens service i tillegg til å legge begrensninger på fremtidige mulige kontinentale destinasjoner. Dette vil være svært negativt for industrien i området som er avhengig av god logistikk til konkurransedyktig pris. Økte kostnader vil presse marginene for våre oppdragsgivere langs kysten i Nord som allerede er i en utfordrende posisjon grunnet høye logistikkostnader pga. sine usentrale lokaliteter.

I tillegg til redusert service i Nord vil forslaget kunne skape problemer langs hele kysten for posisjoneringer av tomme containere mellom havner. Eksempelvis vil det komme en kjølecontainer med frukt importert fra kontinentet til Bergen som i neste trinn skal benyttes til eksport av fisk fra Ålesund. Denne vil i slike tilfeller tomposisjoneres for å ha riktig utstyr tilgjengelig i riktig havn. Slik tomposisjonering er sentralt i å få utnyttet containere på en fornuftig måte. Disse er av ulik størrelse og funksjonalitet (ventilerte, kjølecontainere osv.) og de ulike havnene har ulik behovsbalanse både når det gjelder total lastemengde og type last. Typisk har Stavanger/Bergen et overskudd av import og Ålesund/Haugesund et overskudd av eksport, hvor spesielt store fiskehavner har behov for kjølecontainere til eksport. Dette nødvendiggjør mulighet for å kunne posisjonere uten først å måtte transportere tomme containere via kontinentet. I 2021 utgjorde dette i overkant av 5.000 containere som en risikerer å flytte over til vei dersom det ikke blir gitt unntak. Skulle disse tomposisjoneringene flyttes over på vei vil det innebære mer enn 2.800.000 km med økt tungtransport langs veiene, tilsvarende over 2.500 tonn Co2 utslipp.

Både utfordringer med å drive lønnsomt, forringet service og miljøperspektivet ved flytting av last fra sjø til vei vil være negativt. Selv om selskapet anerkjenner lovforslagets gode intensjoner om å sikre norske sjøfolk i norsk skipsfart kan vi ikke støtte forslaget slik det nå foreligger.

Det anbefales at det blir gitt unntak for eksport/import laster til/fra Norge også i de tilfeller hvor lasten må omlastes i Norsk havn på vei til/fra utenlandsk destinasjon (transshipments).

Det anbefales også å gi unntak for tomposisjonering av containere (og andre lastebærere) mellom norske havner.

Uten slike unntak vil det ikke være mulig å tilby et forsvarlig linjetilbud med flere destinasjoner for import/eksport i Nord-Norge eller å korrigere ubalanse i utstyrsbehov langs hele kysten på en fornuftig måte. En usikker og tilfeldig unntaksbestemmelse, tiltenkt innenrikslast og ikke import/eksportlaster, som nåværende §5, 3.ledd, bokstav a) oppleves ikke tilstrekkelig til å ivareta dette hensynet i tilstrekkelig grad.