Høringssvar fra Kristine Bech-Sørensen

Dato: 26.02.2022

Høringsinnspill: Høring om forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 i utlendingsloven og ny midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19

Som privat gruppe med interesse og engasjement for asylpolitiske spørsmål, takker vi for anledningen til å delta i åpen Høring om forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 i utlendingsloven og ny midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19.

Med høringsinnspillet vårt ønsker vi å melde inn 4 punkter angående lovforslaget i sin nåværende form:

1) Kriminelt å være asylsøker som frykter uttransportering?

Konsekvensen av å fremme lovforslag om tvangstesting for COVID-19 uansett om det gjelder rettsforfølging i henhold til utsendelsesloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, er en oppfattelse av en asylsøker/flyktning med utreisepålegg som kriminell. I lys av FN´ flyktningkonvensjon fremstår dette som svært problematisk. Det er en menneskerett å dra ut på flukt og søke asyl i et annet land om en opplever en så alvorlig trussel i opphavslandet sitt at en ikke vet annet å gjøre enn å søke om asyl i fremmed land uten av den grunn å bli regnet som kriminell fra det øyeblikk utvisningsvedtak foreligger.

Av samme grunn oppfordrer vi justisdepartementet til å ta høyde for den etiske konsekvens av foreliggende lov-sammenstilling i forsøket på å gjennomføre nytt midlertidig lovverk på kortest mulig tid. Vi henstiller til departementet om å sette i gang et forarbeid som ikke prejudiserer asylsøkere på urettmessig vis.

2) Tvangsbruk

S 14 nederst sies det at departementet foreslår at både
beslutning om å gi pålegg og til å beslutte bruk av tvang legges til
påtalemyndigheten i politiet, med mindre riksadvokaten eller statsadvokaten bestemmer noe annet. Av hensyn til rettssikkerheten til den det gjelder, mener vi det er viktig å la rettssystemet være den instans som treffer beslutning om bruk av tvang. Tvang er et så dyptinngripende tiltak for den det gjelder at rettssikkerheten må ivaretas på best mulig måte. I tillegg vil det også styrke politiets renomme, om ikke påtalemyndigheten både fremsetter begjæring om bruk av tvang og også fatter vedtak om dette.

På grunn av den ekstraordinære sårbare situasjon som en asylant med utvisningsvedtak befinner seg i, må myndighetene opptre med stor varsomhet i bruk av tvang, jvf s 6 i brev fra Sivilombudet til Justis- og beredskapsdepartementet 05.05.2021: Personer som er underlagt utlendingsrettslig frihetsberøvelse er ofte særlig sårbare for
krenkelser, p
å grunn av sin irregulære status og traumatiske erfaringer fra hjemlandet eller på reisen til oppholdsstaten. https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2021/05/Oppfolging-av-forholdene-ved-Politiets-utlendingsinternat-Trandum.pdf

3) Forholdsmessig/uforholdsmessig

Som en gruppe med fokus på rettigheter til asylanter på norsk jord og dermed implisitt enighet med EMD § 8 har vi reservasjoner i forhold til følgende sitat fra høringsnotatet s. 10:

Inngrepet er av beskjeden karakter, og veid opp mot samfunnsinteressen i å gjennomføre uttransportering av utlendinger eller ettersøkte, må tiltak om å pålegge en covid19-test før utreise anses å være forholdsmessig.

Dersom utlendingen eller den ettersøkte motsetter seg testen for å forhindre uttransportering, anser departementet heller ikke strengt nødvendig bruk av makt for å gjennomføre tvangstesting for å være uforholdsmessig. Det understrekes imidlertid at det er viktig at eventuell tvangstesting gjennomføres så skånsomt som mulig.

Sett ut ifra et menneskerettighetsperspektiv opplever vi sitatinnholdet foruroligende med tanke på ivaretakelse av asylanters rettssikkerhet på norsk jord. Uansett grad av tvangsbruk, er det kulturelt sett utfra et norsk ståsted svært integritetskrenkende å bruke tvang i møte med en persons helsesituasjon.

Hva som ansees for forholdsmessig/uforholdsmessig tvangsbruk kan, når alt kommer til alt, ikke bero på hva departementet måtte mene. Det må veies opp imot menneskerettighetskonvensjonen og flyktningkonvensjonen, om ikke vi som rettsstat skal ende opp med injurierende holdninger i behandlingen av asylanter.

Hva som er forholdsmessig for departementet - pålegg av testing som samfunnsnyttig tatt i betraktning økt grad av uttransportering - er et uforholdsmessig stort inngrep utfra et menneskerettighetsståsted.

I tillegg ønsker vi å presisere at begrunnelsen for tvangstesting ikke først og fremst er av hensyn til helse (jvf EMD § 8 avsnitt 2) men av hensyn til raskest mulig effektuering av et utvisningsvedtak.

4) Trenering eller kjempe for sitt liv?

Enda mer urovekkende er det der en person de facto kjemper for sitt liv fordi en vet at uttransportering til hjemlandet innebær stor risiko for fengsling, tortur og kanskje henrettelse. Selv om norske myndigheter kaller det for forsøk på trenering av uttransportering, endrer det ikke på det faktum at mange asylanter stiller med traumer som ikke lar seg endre ved norske myndigheters forsøk på å nedtone frykten for hva som skjer ved ankomst til opphavslandet til den det gjelder, ei heller den ekstra belastning det er å bli utsatt for tvangstesting fra myndighetenes side.

Å være flyktning som søker asyl, og som lengst mulig kjemper for sitt liv ved ikke å gå med på testing mot COVID-19, hverken kan eller må forsøkes definert som trenering av utreise eller at gjeldende person karakteriseres som kriminell. Her mener vi det er norske myndigheter som må øke evnen til empati for situasjonen til den det gjelder samt tilegne seg nok innsikt og kunnskaper om dennes livssituasjon. Det samme gjelder i forhold til det å ha tilstrekkelig innsikt i opphavslandets syn på og holdning til menneskerettighetene.

Ettersom tvangstesting av asylanter med tanke på raskest mulig utreise kan ramme internerte utlendinger på Trandum, tillater vi oss å vise til departementets svarbrev (03.02.2022, ref 22/53 - KKA ) på vårt åpne brev til justis- og beredskapsministeren (12.01.2022) og hvor departementet melder tilbake: Det er .... igangsatt et arbeid i departementet for å revidere regelverket for utlendingsinternatet. Gruppen vår appellerer sterkt til departementet om å la revisjon av regelverk for Trandum innbefatte bevisste holdninger i tråd med flyktningkonvensjonen, til bruk av tvang inn mot COVID-19 (eller annen pandemisk) testing.

Avslutning

På bakgrunn av vårt og andres høringsinnspill ser vi frem til departementets videre arbeid med lovforslaget i håp om at rettssikkerhet i tråd med menneskerettighetene har høyere prioritet enn effektive innvandringsregulerende hensyn.

Vennlig hilsen

Kristine Bech-Sørensen (s)

Berit Nøstet Dale (s)

Frank Rune Dale (s)

Jenny Lavik (s)

Nils Arne Lavik (s)

Anne Sofie Nergård Uthaug (s)

Håkon Bech-Sørensen (s)

Gunn Kristin Lavik (s)

Kjersti Stenhjem Lie (s)

Jon Tore Lie (s)