Høringssvar fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Dato: 25.04.2022

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark støtter som utgangspunkt forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften som åpner for at leger som ikke er spesialister i allmennmedisin eller
under spesialisering i allmennmedisin kan tilsettes i vikariat med varighet mer enn ett år og motta trygderefusjon, og at unntaket forlenges frem til og med 31. desember 2022. I vår dialog med kommunene har det kommet frem et tydelig ønske og behov om at unntaket skal forlenges.

Samtidig ønsker vi å uttrykke at vi også ser at det ikke er heldig at et slikt unntak brukes i for stor grad, eller har for lang varighet, da bruken av unntaket i praksis kan/vil redusere kvaliteten i tjenestene. Mange av legene som unntaket brukes for, vil behandle de mest sårbare pasientgruppene. Til eksempel i sykehjem.

Presenterte tidshorisont fremstår likevel fornuftig ut fra den usikkerhet vi går inn i mot høsten 2022.

For å unngå unødvendig bruk av unntaket er det viktig at det fra sentralt hold og fra kommunenes side i tilstrekkelig grad sikres tilstrekkelige LIS1-stillinger i både helseforetak og kommuner, og videre utdanningsstillinger for leger som har fullført LIS1 i kommunene.

Avslutningsvis mener vi det også bør tas stilling til om unntaket fra kompetansekrav i akuttmedisinforskriften § 7, tredje ledd, også parallelt skal forlenges da bruken av vikarer i fastlegeordningen i kommunene påvirker hvordan legevaktene får løst sine bemanningsbehov. Statsforvalteren har blitt kontaktet av kommuner og legevakter der denne problematikken har vært relevant i senere tid.