Høringssvar fra Kragerø kommune

Dato: 09.05.2022

Kragerø kommune støtter forslaget om å forlenge unntaket til kompetansekrav ut året. Kommunen opplever som mange andre kommuner i landet, fortsatt betydelige bemannings- og rekrutteringsutfordringer når det gjelder fastlegestillinger og leger til offentlige legeoppgaver. Dettefører til at enkelte vakter på legevakt, særlig i ferier og under høytider, også er krevende å dekke og påfører kommunen store utgifter til vikarbyråer. Dette gjelder uavhengig av pandemien og flyktningkrisen, men det settes særlig på spissen når det som kommer i tillegg til ordinære legeoppgaver.

Kommunen har store utgifter til vikarbyråer som tilbyr leger som blir kjent i kommunen, men som det ikke er mulig å tilby fast stilling pga. klausuler i avtalene. I tillegg kan kortvarige unntak i kompetansekravene til leger som har opparbeidet seg noe opplæring/erfaring, føre til at vikariatet ikke kan forlenges, og de må erstattes av en ny, uerfaren legevikar. Begge deler er uheldig.

Samtidig er det på grunn av vedvarende mangel på LIS1 stillinger, stadig et antall leger som ikke får nødvendig LIS1 tjeneste som nødvendig for å starte på et spesialiseringsløp. Det gjelder både nyutdannede leger og leger fra andre land med klinisk erfaring som ønsker å arbeide i Norge.

Selv om det er en viss ulempe å ha nyutdannede leger uten LIS1 tjeneste i vikariater, utgjør disse legene likevel en ressurs. Med nødvendig veiledning og oppfølging, kan de bidra til å løse nødvendige legeoppgaver i kommunen i en situasjon der det ikke er mulig å rekruttere mer erfarne leger. På samme måte utgjør leger som er utdannet i utlandet med klinisk erfaring, men uten påkrevet LIS 1 tjeneste, en god ressurs for kommunen fordi de kan utføre legeoppgaver med adskillig mindre behov for veiledning og oppfølging.

Kragerø kommune er kjent med at departementet jobber med flere tiltak for å bidra til å avhjelpe utfordringene kommunen står i når det gjelder rekruttering av leger. Kommunen imøteser også andre endringer på midlertidig eller permanent basis, inkludert bedre finansieringsløsninger. I påvente av dette, vil en midlertidig forlengelse av dette unntaket i kompetanseforskriften være et viktig tiltak.