Forsiden

Høringssvar fra Innlandet fylkeskommune

Dato: 07.10.2021

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok i sitt møte 5. oktober 2021 Følgende høringsuttalelse:

Innlandet fylkeskommune støtter generelt endringene som foreslås i lovpakken.

For Innlandet fylke, med utfordrende infrastruktur for kommunikasjonstjenester, er det viktig med søkelys på vern mot bortfall, og en tydeligere ansvarsfordeling og prioritering.

Fylkeskommunen må få kompensert for økte utgifter knyttet til saksbehandling av søknader om innplassering av småcellebasestasjoner i offentlige bygg og anlegg

Vurderinger:

Fylkeskommunedirektøren mener den tydelige styrkingen av sikkerhet og beredskap gjennom forslag til ny Ekomlov er positiv. For Innlandet fylke, med utfordrende infrastruktur for kommunikasjonstjenester og mye bortfall av GSM-nettet, er det viktig med søkelys på vern mot bortfall, og en tydeligere ansvarsfordeling og prioritering.

I forslaget til ny lov fastsettes det en plikt overfor fylkeskommunen om at vi må imøtekomme anmodninger om tilgang til fylkeskommunal infrastruktur for etablering av småcellebasestasjoner (trådløse kommunikasjonsløsninger). Som følge av målet om lettere å kunne etablere disse basestasjonene foreslås det en mindre endring i byggesaksforskriften slik at det fremgår eksplisitt at småcellebasestasjoner er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Høringsnotatet angir at Statlige myndigheter, fylkeskommuner og kommuner må regne med noe økt ressursbruk på administrasjon for å håndtere anmodninger om innplassering av småcellebasestasjoner i offentlige bygg og anlegg. Fylkeskommunedirektøren mener at fylkeskommunen må forvente at utbygger kompenserer for økte utgifter.

I ekomdirektivet (EU-direktiv) fastsettes det en plikt for statene til å sikre at alle forbrukere skal ha rimelig tilgang til bredbånd med tilstrekkelig hastighet til å kunne bruke et fastsatt minimumsett av tjenester. En slik bestemmelse vil være positiv for Innlandet, og bidra til bedre tjenester i distriktene.

Det er videre positivt at det foreslås at Nkom skal kartlegge dekningen av elektroniske kommunikasjonsnett som kan levere bredbånd. Kartleggingen kan omfatte prognoser over kommende utbygging. Kartleggingen kan også omfatte prognoser over geografiske områder der det ikke ligger an til å bli bygget ut nett med svært høy kapasitet, eller der nettene ikke vil bli oppgradert til å yte minst 100 Mb/s nedlastningshastighet. Kartleggingen skal oppdateres minst hvert tredje år. Disse bestemmelsen vil gi Nkom kompetanse til under visse vilkår å kreve at markedsaktører opplyser om sine intensjoner om å bygge ut nett. Informasjon som ikke er forretningssensitiv skal offentliggjøres.

Konklusjon:

Endringene som foreslås i lovpakken er hovedsakelig positive. Styrkingen av sikkerhet og beredskap gjennom forslag til ny Ekomlov er positiv. For Innlandet fylke, med utfordrende infrastruktur for kommunikasjonstjenester er det viktig med søkelys på vern mot bortfall, og en tydeligere ansvarsfordeling og prioritering. Det er videre positivt at det foreslås at Nkom skal kartlegge dekningen av elektroniske kommunikasjonsnett som kan levere bredbånd. I høringsnotatet går det frem at statlige myndigheter, fylkeskommuner og kommuner må regne med noe økt ressursbruk på administrasjon for å håndtere anmodninger om innplassering av småcellebasestasjoner i offentlige bygg og anlegg. Her må fylkeskommunen kunne forvente å få kompensasjon for økte utgifter.