Forsiden

Høringssvar fra Amedia AS

Dato: 15.10.2021

Høringsuttalelse om forslag til ny ekomlov

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat av 2. juli 2021 med forslag til ny ekomlov og ny ekomforskrift.

Forslaget som er lagt frem er svært viktig for Amedia som en stor medieaktør med aviser over hele landet, som lever av å levere nyheter, redaksjonelt og kommersielt innhold og viktig samfunnsinformasjon til befolkningen på en relevant og god måte.

Bruken av cookies er viktig og nødvendig for avisene både i en redaksjonell kontekst og i en kommersiell kontekst. Mediene er avhengig av å ha et bærekraftig finansieringsgrunnlag – både i form av inntekter direkte fra brukerne gjennom abonnement og fra det kommersielle markedet i form av annonseinntekter. I dag bidrar cookies til dette på begge områder.

Medienes inntekter – opplagsinntekter og reklameinntekter er en sentral del av «ytringsfrihetens økonomi». Vi frykter at forslaget, slik det foreligger, i praksis vil representere en betydelig begrensning i de redaktørstyrte medienes evne og mulighet til å finansiere sitt redaksjonelle og journalistiske oppdrag og dermed til å ivareta sin demokratiske funksjon. Dersom departementets forslag til nye regler for cookies blir gjennomført, vil det innebære en direkte svekkelse av medienes funksjon som ytringsfrihetens infrastruktur, jfr Grunnlovens §100.

Amedia har gjennom Mediebedriftenes Landsforening deltatt aktivt i et bransjesamarbeid for å vurdere disse spørsmålene – også knyttet til en høringsuttalelse om det fremlagte forslaget.

Amedia viser derfor til og gir sin fulle støtte til den uttalelsen Mediebedriftenes Landsforening avgir i sakens anledning, herunder følgende påpekninger og konklusjoner:

Regler om cookies og andre identifikatorer er grunnleggende rammevilkår for norske publisister, ettersom slik teknologi utgjør teknisk infrastruktur for opprettholdelse av annonseinntekter.

Endringer i regelverket bør gjøres med varsomhet, og vi etterlyser en konsekvensutredning av lovforslaget, herunder virkning av ulike måter å skjerpe samtykkekravet på.

Et skjerpet samtykkekrav til cookies og andre identifikatorer vil svekke norske publisisters konkurranseevne opp mot globale teknologigiganter, samt redusere norske mediers inntektsgrunnlag og ha uheldige samfunnsmessige konsekvenser.

For redaksjonelle medier, må cookies som er nødvendige for å opprettholde finansieringen av journalistikk anses som nødvendige, og dermed unntatt krav om samtykke. Også en rekke andre cookies er i praksis avgjørende for utvikling og forbedring av tjenester, og må dermed unntas kravet om samtykke og anses som nødvendig.

MBL oppfordrer departementet å avvente en endring av ekomlovens regel om cookies da det anses som lite hensiktsmessig å pålegge norske virksomheter nye krav nå i form av et regelverk som innen kort tid uansett potensielt vil måtte endres når kommunikasjonsvernforordningen vedtas og implementeres i norsk lov.

Med vennlig hilsen

Anders Møller Opdahl

Konsernsjef Amedia