Forsiden

Høringssvar fra Statnett SF

Dato: 15.10.2021

Slik Statnett ser det er Statnett i liten grad berørt av Ekomloven. På to områder er det en viss berøring:

1. Statnett tilbyr ikke ekomtjenester til sluttbruker. Statnett bidrar imidlertid til ekom-nettet indirekte ved at det ved nybygging av kraftledninger etableres fiber for eget bruk til kontroll og overvåking av kraftnettet. Det oppstår ved slik etablering noe overkapasitet, og vi tilbyr utleie av denne overskuddskapasiteten i form av svart fiber til de som ønsker det, inkl. kommersielle teleoperatører. Utleieobjektene er således passive komponenter, og tilkobling til disse gjøres i egne lokasjoner på utsiden av våre kraftanlegg, siden vi ikke har anledning til å slippe utenforstående inn i våre anlegg. Dette er regulert gjennom "Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (Kraftberedskapsforskriften)" (kbf) og "Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF)".

  1. Statnett er i noen grad berørt av Ekomlovens bestemmelser vedr. frekvenser, men siden våre radiosamband er i ferd med å bli utfaset, vil disse bestemmelsene etter hvert heller ikke berøre oss.

Vi ønsker imidlertid å fremme følgende forslag til endringer:

  1. Siden radiosamband likevel kan tenkes å bli aktuell igjen på et senere tidspunkt, og siden det kan være andre deler av kraftforsyningen som dette er mer relevant for, foreslår vi en endring i ordlyden i § 11-4: "Tildeling av frekvenstillatelser til særskilte allmennyttige formål". Det gjelder teksten "Når det er nødvendig for å ivareta særskilte allmennyttige formål, herunder nød- og beredskapstjeneste, forsvars- og forskningsformål, og allmennkringkasting, kan myndigheten tildele frekvenstillatelse uten at kravene i § 11-3 tredje og fjerde ledd kommer til anvendelse." Vi foreslår at det i teksten tas hensyn også til kraftforsyningen, slik at ny tekst blir: "… herunder nød- og beredskapstjeneste, forsvars- og forskningsformål, kraftforsyning og allmennkringkasting…"
  1. På et annet område: tilgang for plassering av småcellebasestasjoner, står det i høringsnotatet: "Det foreslås i § 10-4 en plikt for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter til på ikke-diskriminerende, transparente, rettferdige og rimelige vilkår å imøtekomme enhver anmodning om tilgang til bygninger, anlegg og andre fysiske innretninger som er egnet til innplassering av småcellebasestasjoner eller som er nødvendig for å koble slike småcelle-basestasjoner til transportnettet. Anmodningen skal være skriftlig og skal angi tidsramme for etablering av småcellebasestasjoner eller tilkobling til transportnett i de deler som er relevante for tilgangen.

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan avslå anmodningen av hensyn til personlig sikkerhet og folkehelse, nasjonal sikkerhet, nettsikkerhet og integritet, risiko for vesentlig forstyrrelse av eksisterende tjenester og dersom det foreligger plassbegrensninger."

Statnett legger til grunn av vi ikke omfattes av denne plikten, siden Statnett ikke er en statlig myndighet. Det ville i så fall vært problematisk for Statnett å gi tilgang til våre bygninger, anlegg og andre fysiske innretninger for innplassering av småcellebasestasjoner, også her med referanse til kbf og FEF.

3. I § 10.6 foreslås det at teksten "Myndigheten skal sørge for at opplysninger som hentes inn ved kartlegging av bredbåndsdekning gjøres offentlig tilgjengelig så langt dataene ikke omfatter forretningssensitive opplysninger" endres til "Myndigheten skal sørge for at opplysninger som hentes inn ved kartlegging av bredbåndsdekning gjøres offentlig tilgjengelig så langt dataene ikke omfatter forretningssensitive opplysninger, kraftsensitive opplysninger eller andre opplysninger som man i henhold til gjeldende regelverk skal unnta offentlighet." Bakgrunnen for dette er at Statnett er underlagt både Sikkerhetsloven og Kraftberedskapsforskriften, som legger begrensninger på hva som kan offentliggjøres av data om våre anlegg, inkl. teletekniske infrastruktur.