Forsiden

Høringssvar fra Gule Sider AS

Dato: 15.10.2021

Høringssvar: Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Innledning og oppsummering

Vi i Gule Sider er positive til at det nå kommer en ny ekomlov og ekomforskrift. I all hovedsak støtter Gule Sider forslaget og intensjonene med det, men har enkelte innvendinger.

Vi ser at noen av disse forslagene vil ha svært negative konsekvenser for oss og de andre norske

Opplysningstjenestene. Vi tenker da spesielt på forslag til ekomforskriften §7-3.

I tillegg til merarbeid og potensielt store ekstra kostnader for opplysningstjenestene vil noen av endringene også føre til en dårligere kvalitet på opplysningstjeneste.

Gule Sider mener det finnes andre og bedre måter å håndtere dette på som ikke går ut over kvaliteten på opplysningstjenesten og påfører nummeropplysningsaktørene vesentlig ekstra arbeid og kostnader.

Kort oppsummert er Gule Siders synspunkter som følger:

Forslaget om fjerning av nummeropplysningsvirksomheters tilgang til fødselsdato (forslag til ekomforskriften § 7-3) bør ikke vedtas.

Fødselsnummer er helt sentralt for å opprettholde kvaliteten i nummeropplysningstjenestene. Det finnes ikke noe egnet alternativ. Departementets begrunnelse for forslaget – risiko for at fødselsdato brukes for andre formål – kan håndteres ved å håndheve eksisterende regelverk som forbyr dette.

Forslaget om forutgående prisinformasjon for fellesfakturerte tjenester (forslag til ekomforskriften § 2-7 tredje ledd) bør unnta nummeropplysningstjenester.

Da endelig pris avgjøres av hvilken teleoperatør og hvilket abonnement brukeren har vil det være vanskelig å gi korrekt prisinformasjon. Det vil også forlenge samtaletiden, noe som helt klart ikke er ønsket av brukerne.

Om Gule Sider

Gule Sider tilbyr opplysningstjenester på web, mobilapper eller ved å ringe vårt datterselskap 1880.

Vi har våre røtter tilbake i den trykte Telefonkatalogen og er et av Norges mest kjente merkenavn.

Vi har levert nummeropplysning til det norske folk nesten like lenge som telefonen har eksistert i landet.

Dette gjør at Gule Sider er det naturlige stedet å søke etter navn, nummer, adresser, veibeskrivelser og kart for både bedrifter og privatpersoner.

Over 1,2 millioner nordmenn bruker tjenester fra Gule Sider hver uke og utfører over 3 millioner ulike søk per uke..

Vi på Gule Sider arbeider daglig for at vår database skal ha så høy kvalitet som overhodet mulig og for at brukerne skal få korrekte svar så raskt som mulig. Blant våre 1,2 millioner ukentlige brukere er det i tillegg til vanlige privatpersoner også et stort antal bedrifter, nødetater, helsetjenester, journalister m.v. som bruker gulesider.no som et verktøy for å finne eller verifisere informasjon. De fleste nordmenn velger å stå oppført i vår database. Opplysningstjenestene er en viktig, naturlig og

verdifull del av det norske samfunnet og nordmenns hverdag, og vi står bruksmessig sterkere enn noen gang.

Nummeropplysningstjenester utgjør en viktig del av telekommunikasjonens infrastruktur og har en viktig samfunnsmessig rolle.

En mer detaljert gjennomgang av:

Forslaget om fjerning av nummeropplysningstjenesters tilgang til fødselsdato

1 Innledning

Etter gjeldende ekomforskrift § 6-3 annet ledd nr. 1 plikter tilbyder av nummerbasert person - til - person kommunikasjonstjeneste å utlevere informasjon om sluttbrukere til tilbydere av nummeropplysningstjenester når de ber om det, herunder fødselsdato.

Departementet foreslår nå i ekomforskriften 7-3 å fjerne fødselsdato fra nummeropplysningsinformasjonen som tilbyder plikter å utlevere til nummeropplysningsvirksomheter. Begrunnelsen er angitt å være at (i) at fødselsdato lett vil kunne brukes til andre formål, (ii) det ikke er ikke behov for denne informasjonen, og (iii) at det isteden kan anvendes en alternativ, "nøytral" identifikator. Dette er begrunnelser Gule Sider er sterkt uenig i.

2 Fødselsdato skal ikke brukes til andre formål

Nummeropplysningsvirksomheter skal kun bruke fødselsdato til ett formål: Å kvalitetssikre og matche opplysninger i databasen.

Det er avgjørende for opplysningstjenestens kvalitet, som nærmere redegjort for i punkt 3.3.

Ekomforskriften § 6-3 forbyr bruk av nummeropplysningsinformasjon, herunder fødselsdato, til verdiøkende tjenester. Standardavtalen mellom teleoperatører og nummeropplysningsvirksomheter pålegger tilsvarende formålsbegrensning.

GDPR art. 5 (1) bokstav b) forbyr bruk av de mottatte opplysningene for sekundære formål. Altså vil det være forbudt for en nummeropplysningsvirksomhet å dele fødselsdatoer med tredjeparter.

Fødselsdato publiseres heller ikke.

Eventuelle utfordringer med bruk av fødselsdato i dag kan og bør løses ved å håndheve gjeldende regelverk. Å stanse tilgangen til fødselsdato, vil unødvendig skape store og sammensatte problemer for nummeropplysningsaktørene. Det vil ramme tilbudet, til skade for brukerne, myndighetene og samfunnet.

En alternativ «nøytral» løsning vil potensielt medføre at det utleveres mer informasjon enn fødselsdato, noe som vil gi ulovlig overskuddsinformasjon og en rekke nye både praktiske og juridiske utfordringer knyttet til dette. Fødselsdato er en formålstjenlig identifikator til «matching»-formål, og utlevering av denne informasjonen til tilbydere av nummeropplysningstjenester går ikke på akkord med hverken personvern eller dagens lovgivning.

3 Fødselsdato er avgjørende for å ha korrekte opplysninger og en brukervennlig tjeneste.

Som nevnt tjener nummeropplysningstjenester en viktig samfunnsmessig rolle. Å få riktig informasjon på en rask og oversiktlig måte kan være svært viktig. Konsekvensene av mindre presise og dårligere kvalitetssikrede oppføringer vil ha merkbare og uheldige konsekvenser. Fødselsdato er viktig for matching som en unik nøkkel og for å oppnå et best mulig datagrunnlag. For å sikre at opplysningene i databasen til en nummeropplysningsvirksomhet er korrekte og oppdaterte, er det helt nødvendig å ha en identifikator som knytter riktig informasjon til riktig person. En praktisk utfordring vi stadig møter på er at flere personer har samme navn, eller at samme person har flere telefonnumre–gjerne hos flere teleoperatører samtidig. Nordmenn flytter, bytter telefonnummer, bytter teleoperatører og gjør andre endringer. Uten fødselsdato som en del av matchingen, vil kvaliteten på databasen raskt senkes.

Fødselsdato er altså helt avgjørende for å skille personer fra hverandre, og sortere telefonnumre og annen informasjon på riktig person. Det er et viktig prinsipp at personopplysninger skal være korrekte og oppdaterte, som følger av GDPR art. 5 (1) bokstav d. Dette er et samfunnsansvar, og det er påkrevd og forventet i rammevilkårene våre. Korrekte og oppdaterte data gjør at 1,2 millioner nordmenn bruker oss hver uke. Derfor bruker vi store ressurser på å kvaslitetssikre oppdateringer mot egen database og mot Folkeregisteret. Også for vasken mot Folkeregisteret er fødselsdatoen svært viktig for å sikre at informasjonen knyttes til riktig person. Vi vil miste muligheten til å vaske informasjon mot slike kilder om vi ikke har fødselsdato.

Vi har ambisjoner om at det skal være så enkelt som mulig for enkeltpersoner og endre sine basisopplysninger eller legge til ekstra informasjon om seg selv. For å gjøre slike løsninger så sikre som mulig vil BankID være en naturlig løsning. Dette vil heller ikke være praktisk mulig uten fødselsdato.

Gule Sider har også en plikt til – og et ansvar for – å fjerne døde personer fra databasen. Dette er viktig både av hensyn til den avdødes personvern, og ikke minst for de etterlatte. Dersom forslaget om å fjerne tilgang til fødselsdato innføres, vil dette arbeidet nærmest bli umulig. Å fjerne muligheten for å kvalitetssikre databasen vår, vil forringe formålet med dagens regler om nummeropplysning: At det skal være enkelt for sluttbrukere å nå hverandre.

4 Ingen fullverdige identifikator-alternativer til fødselsdato

En alternativ ID er teoretisk mulig og det er ikke noe mål i seg selv for Gule Sider å motta fødselsdato, men i praksis vil en alternativ ID være svært vanskelig og dyrt å få til.

Det er høyst uklart hva som her menes med «nøytrale» løsninger, men det vil uansett være krevende å lage en ny ID som fungerer som identifikator på tvers av alle teleoperatører, Folkeregisteret, Posten og nummeropplysningstjenester.

En alternativ løsning må sikre en identisk og gjennomgående identifikator i alle databaser. Hver teleoperatør kan for eksempel ikke ha hver sin unike ID, da det gjør det umulig å vaske opp mot andre operatører og andre systemer, som Folkeregisteret. Å skape en ny slik ID reiser en rekke spørsmål. Hvem skal opprette ID-en? Når skal den opprettes? Hvordan skal det kvalitetssikres at denne personen ikke har en tidligere ID? Hvor meldes feil inn? Hvem skal håndtere dem? Dette vil fort skape et byråkratisk og kostbart system, som fortsatt vil fungere dårligere enn fødselsdato.

En annen utfordring med å lage en ny, felles ID, er at det i realiteten vil være å skape en form for nytt personnummer – en ID som er en minst like sensitiv personopplysning som fødselsdato. Ved å lage en ny løsning vil man risikere at det skapes overskuddsinformasjon og nye problemstillinger av både praktisk og juridisk karakter.

Fødselsdato er ikke en sensitiv personopplysning etter GDPR, og er heller ikke underlagt taushetsplikt etter folkeregisterloven § 9-1 (2). Det er derfor ingen rettslig begrunnelse for å særbehandle denne opplysningen. Det er også viktig å ta med i betraktning at teleoperatørene uansett vil fortsette å sitte med fødselsdatoen til brukerne. De er i tillegg lovpålagt å registrere personnummeret til alle kundene sine.

5 Det bør i stedet vurderes strengere kriterier for å kvalifisere som nummeropplysningstjeneste.

Dersom departementets forslag ønsker å adressere useriøse aktører, foreslår vi heller å stille strengere krav til hvem som godtas som opplysningstjeneste og som får tilgang til data fra teleoperatørene. Kvalitetskrav vil sikre at hele den viktige opplysningsbransjen er seriøs og behandler all data på en trygg og god måte.

NKOM peker som tilsynsmyndighet også på behovet for tydeligere rammer. I NKOM-rapporten fra juli 2021 skriver de: «En observasjon som Nkom har gjort gjennom tilsynet er at det er usikkert om enkelte aktører det utleveres til, driver nummeropplysningsvirksomhet etter ekomforskriften § 6-3.»

Dette kan for eksempel løses gjennom en ordning for rapportering av aktivitetsnivå på tjenesten til NKOM.

Øvrige kommentarer

Notat side 147 : Her kommenteres det at fjerning av fødselsdato fra nummeropplysningsdataene “...antas å få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for tilbyderne…”

Det er sannsynligvis korrekt, men for nummeropplysningsaktørene vil det få svært store både økonomiske og administrative konsekvenser. Konsekvenser for nummeropplysning blir ikke nevnt.