Forsiden

Høringssvar fra Aller Media AS

Dato: 15.10.2021

Høringsuttalelse om forslag til ny ekomlov

Aller Media AS konsern er et av de største medieselskapene i Norge. Vi er et innovativt, multimedialt mediekonsern som omfatter kjente nasjonale merkevarer med bred dekning og attraktive målgrupper som blant annet Dagbladet, Se og Hør, KK og Sol. Konsernet i Norge har totalt ca. 600 ansatte.

Som mediehus har vi et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal sørge for nødvendig tilgang på nyheter og informasjon, vi skal være en arena for debatt, kritikk og kommentarer og vi skal granske offentlige myndigheter, næringsliv og andre organisasjoner kritisk for å hindre overgrep og maktmisbruk.

Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat av 2. juli 2021 med forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften. Aller Media AS og Dagbladet AS inngir med dette et felles høringssvar knyttet særlig til forslaget til § 3-7 om informasjonskapsler (cookies) i ny ekomlov. Departementet har bedt om «høringsinstansenes syn på krav til samtykke, og hva som er den beste måten å gjennomføre samtykkekravet på i praksis». Dette er avgjørende for medienes evne til å finansiere sentrale demokratiske funksjoner som nyhetsformidling og samfunnsdebatt, og forslaget er derfor av kritisk betydning for mediene (medier som faller inn under medieansvarsloven). Vi viser generelt til høringsuttalelse fra MBL, og støtter denne.

Våre kommentarer

Det må være en sentral målsetting å ta vare på medienes mulighet og kapasitet til å produsere nyheter, aktualiteter og debatt. En innstramming av kravene til samtykke til cookies og andre identifikatorer vil få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, særlig tatt i betraktning at dette vil lede til en svekkelse av norske mediebedrifter i konkurransen med Google, Facebook og andre fremvoksende kjemper i et globalt marked. Skjerpede krav til samtykke vil svekke de redaktørstyrte medienes mulighet til å beholde markedsandeler i konkurranse med verdens største tech-selskaper.

Reklameinntekter er en sentral del av «ytringsfrihetens økonomi». Forslaget, slik det foreligger, vil representere en betydelig begrensning i de redaktørstyrte medienes evne og mulighet til å finansiere sitt redaksjonelle og journalistiske oppdrag og sin demokratiske funksjon. Dersom departementets forslag til regler for cookies blir gjennomført, vil det innebære en direkte svekkelse av ytringsfriheten og ytringsfrihetens infrastruktur, og i sin ytterste konsekvens kunne ha en «chilling effect» på samfunnsdebatten som følge av svekket inntektsgrunnlag og følgelig svekket redaksjonell styrke og gjennomføringskraft. Vi minner i den forbindelse om at også kommersielle ytringer har et vern etter Grunnloven § 100.

Vi viser til, og støtter, oppsummeringen i MBLs høringsuttalelse:

Regler om cookies og andre identifikatorer er grunnleggende rammevilkår for norske publisister, ettersom slik teknologi utgjør teknisk infrastruktur for opprettholdelse av annonseinntekter.

Endringer i regelverket bør gjøres med varsomhet, og vi etterlyser en konsekvensutredning av lovforslaget, herunder virkning av ulike måter å skjerpe samtykkekravet på.

Et skjerpet samtykkekrav til cookies og andre identifikatorer vil svekke norske publisisters konkurranseevne mot globale teknologigiganter, samt redusere norske mediers inntektsgrunnlag og ha uheldige samfunnsmessige konsekvenser.

For redaksjonelle medier må cookies som behøves for å opprettholde finansieringen av journalistikk anses som nødvendige, og dermed unntas krav om samtykke. Også en rekke andre cookies er i praksis avgjørende for utvikling og forbedring av tjenester, og må anses som nødvendig og dermed unntas kravet om samtykke.

Vi oppfordrer departementet til å avvente en endring av ekomlovens regel om cookies, da det vil være lite hensiktsmessig å pålegge norske virksomheter nye krav i form av et regelverk som innen kort tid vil kunne måtte endres når kommunikasjonsvernforordningen vedtas og skal implementeres i norsk lov.

Hensynet til ytringsfrihet og mediemangfold bør inntas i lovens formålsbestemmelse, og likestilles med hensynet til næringsutvikling og innovasjon.

Vennlig hilsen

Dag Sørsdahl

Konsernsjef

Aller Media

Vedlegg