Høringssvar fra Redd Barna

Dato: 10.06.2022

Høringssvar – Forslag til ny ordning for stønad til briller til barn

Redd Barna viser til høringsbrev datert 23.05.2022. Vedlagt er våre innspill.

Redd Barna takker for muligheten for å komme med innspill til ny ordning for brillestøtte til barn og unge. Vi synes det er veldig positivt at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt dialog med brukerorganisasjoner i utviklingen av forslaget.

Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon. FNs konvensjon for barnets rettigheter er grunnlaget for alt arbeidet vi gjør både internasjonalt og i Norge. Redd Barnas Norgesprogram arbeider for styrking av barns rettigheter og overvåker og bekjemper brudd på barnerettighetene i Norge med særlig fokus på barn i sårbare livssituasjoner.

Redd Barna har følgende innspill til høringen: Redd Barna var kritisk til innføringen av faste satser for stønad til barnebriller i 2019, og er glad for at departementet nå kommer med forslag til ny ordning for brillestøtte til barn. Barn har svært ulike behov og en fast sats vil kunne gå utover barn med store synsutfordringer i familier med svak økonomi. Tall fra SSB viser at over 115 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier, og det er viktig at familiens økonomi ikke blir avgjørende for om barn får funksjonelle briller eller ikke. Støttebeløpet til briller til synshemmede barn bør i størst mulig grad knyttes til barns behov og ikke til et fast stønadsbeløp. Vi støtter derfor modellen som nå foreligger om fastsatte satser opp mot egenskapen ved brillen. Vi mener også at det er riktig at aldersgrensen er satt opp til 18 år.

Vi har noen innspill som vi mener kan styrke ordningen:

- - Det foreslås satser som skal anslagsvis dekke opp mot 75% av kostnaden av briller. Redd Barna ber om at satsene evalueres etter at de har vært i bruk en stund, for å sikre at satsene som foreslås faktisk dekker 75% av utgiftene. Dette gjelder særlig for de mest kostbare brillene

- - Det foreslås støtte til maksimalt ett brillepar i året per barn. Redd Barna mener det bør innføres unntak til dette kriteriet. Barns syn endres og briller må korrigeres, samt barns deltakelse i lek og aktivitet kan føre til at briller blir ødelagte. For å sikre at barn ikke ekskluderes fra skole og fritid vil det i noen tilfeller være behov for støtte til mer enn et par briller i året

- - Synstest av barn bør gjøres regelmessig for å fange opp endringer i synet, men det kan i dag være svært kostbart. Lesebriller er den brillen som brukes av flest barn i dag, men rene lesebriller dekkes ikke gjennom den foreslåtte ordningen. Vi ber derfor departementet utrede kostnadene ved at staten dekker utgiftene for synstesting av barn opp til 18 år og for rene lesebriller til barn, for å sikre at dårlig syn ikke begrenser barns mulighet til å delta i lek og læring.

Vi utdyper gjerne hvis ønskelig.

Med vennlig hilsen,

Redd Barna

Thale Skybak Stina Eiet Hamberg

Seksjonsleder Norgesprogrammet Spesialrådgiver Gode levekår og inkludering

Vedlegg