Høringssvar fra Norske ortoptisters forening

Dato: 10.06.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedr. Høring: forslag til ny ordning for stønad til briller til barn.

Norske ortoptisters forening ser positivt på at flere barn igjen skal få brillerefusjon mellom 0 - og 18 år, og som vil gi rett til stønad til en ny gruppe av mottakere for barn og unge som har behov for synskorrigering av ulike årsaker, og utover de som oppfyller vilkårene i amblyopiordningen. Vi er bekymret for barn som har medisinsk behov for flerstyrkebriller eller lesebriller. De vil fortsatt få en betydelig økt utgift til briller, og som det er behov av for å gjennomføre et utdanningsløp.

Vi synes at det er positivt at regelverket skal legge til rette for en digital ordning.

Vi ser at forslaget med modellen med 5 ulike satser er beregnet utfra en andel av anslåtte kostnader som skal ytes fram til 18 år. Det hadde likevel vært et ønske at man ikke var avhengig av kategorier, men hadde fått et forpliktende tilbud fra optikerbransjen om priser på briller til barn slik at foreldrene kunne ha forutsigbarhet på hvilken sum de selv måtte dekke.

Vi har kommentar til sats 5:

Sfærisk styrke på minst ett glass >=10,25D og /eller flerstyrkebriller med sfærisk styrke på minst et glass >=8,25D og /eller cylinderstyrke >=6,25D. Barn med slike høygradige brytningsfeil kan trenge flerstyrkeglass. NOF hadde ønsket at det var en tydeligere beskrivelse angående i hvilke tilfeller som det gis bidrag til flerstyrkeglass.

Ordlyden i høringen er uklar.

I tillegg ønsker vi en videre forklaring hva som menes med begrepet «rene» lesebriller.

Som utdypet ved inspillsmøtet er det en del barn som har synsplager (astenopi), tåkesyn/ dårlig akkommodasjon, og som har et reelt behov for avlastning ved lesesituasjon/næraktivitet. Disse barna har ofte behov for flerstyrkebriller grunnet synsfeil på avstand. Vi ønsker derfor at barn som har behov for flerstyrkebriller får sin plass i ordningen og i det minste dekket vanlig sats.

Forslaget fremhever at den nye ordningen skal være en økonomisk kompensasjon for utgifter til en andel barn hvor det dekkes opp mot 75 prosent til anskaffelse av ett par briller per år. Vi støtter oss til uttalelsene fra Norges Blindeforbund om at det burde være en større dekning for sats fire og sats fem som er de dyreste behandlingsbrillene.

Det er ikke tatt opp i høringsbrevet om tilskuddet betales til optikeren direkte eller til foreldre. Vi ønsker at støtte skal betales direkte til optikeren da dette vil gi kortere ventetid for briller og dermed bedre behandling for barna. Det er svært uheldig at støtte ikke lengre går direkte til optikeren som lager brillene. I mange situasjoner har ikke foreldre økonomisk muligheter til å legge ut kostandene for brillene. Dette gjør at optikere må forhånds søke NAV for stønad. Bestillingen av briller avventes til foreldre har betalt briller for at butikken ikke skal sitte med briller som ikke blir hentet.

Ventetid på behandling av søknader varierer og ofte blir ikke stønad betalt før etter 4-8 uker. I tillegg kommer 1-2 ukers leveringstid hos optiker. Dette forsinker behandling av barnet med opp til 2 måneder. Norske ortoptisters forening ønsker derfor den gamle ordningen tilbake da stønad ble direkte betalt til optikerbutikk.

Ved enkle satser som er basert på styrke vil optikeren enklere kunne forutsi beløpet som skal trekkes fra foreldrenes regning.

Vi ser også at forslaget til høringen i større grad enn tidligere kvier seg for å gjøre endringer i brillestyrke for barn som faller utenfor refusjonsreglene. Dette fører til at barn i lengre perioder går med suboptimale briller, noe som også kan påvirke behandlingen negativt.