Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 31.08.2021

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev datert 14. juli 2021 med referanse 21/4268-KAM, vedrørende høring av forslag fra Europakommisjonen til ny rettsakt om Schengen evalueringsmekanisme. Utenriksdepartementet har følgende merknader til høringen:

I det store og hele synes forslaget å ha mange hensiktsmessige endringer, som bidrar til å effektivisere og strømlinjeforme mekanismen. Utenriksdepartementet har kun noen små innspill til denne høringen. Vi setter imidlertid stor pris på å bli inkludert underveis i forhandlingene der det anses relevant med tanke på Utenriksdepartementets ansvar for å både bidra til poolen for evalueringseksperter og Utenriksdepartementets ansvar for å tilrettelegge og følge opp evalueringene på visumfeltet ved utenriksstasjonene. Nedenfor følger enkelte konkrete kommentarer:

I artikkel 2 gis en definisjon på sentrale termer. Det kunne kanskje være nyttig om man også gir en definisjon av de ulike kategoriene som funnene i evalueringsrapportene skal klassifiseres etter, jf. artikkel 21 (4): (a) best practice; (b) compliant but improvement necessary; (c) non-compliant. Kategori (b) kan oppfattes som en selvmotsigelse og kan skape usikkerhet.

I artikkel 18 (6) refereres det muligens ved en glipp til artikkel 16 (3), mens det kanskje menes 16 (2).

I artikkel 21 angis retningslinjer for evalueringsrapporten. Som nevnt ovenfor skal funn kategoriseres etter tre kategorier. Det kunne være en mulighet, for helhetens skyld, at kategorien «serious deficiency» ble inkludert her, som en fjerde kategori (i den grad evalueringen avdekker et slikt funn), eller alternativt som en underkategori under «non compliant».