Høringssvar fra Utdanningsforbundet Lier

Dato: 07.12.2020

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Lier:

Forskriftsfeste retten til utvidet hjemmel for hjemmeundervisning utenom covid-19 -forskriften

«Det har over noe tid nå vært etterspurt et større handlingsrom for å kunne bruke hjemmeopplæring også utover tilfellene hvor dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltakene. I den perioden vi er i nå, med økning i smitten flere steder, har behovet for en viss fleksibilitet blitt større.»

Vi ser behovet for å få en større fleksibilitet til å drive hjemmeundervisning for enkeltelever, elevgrupper eller trinn ut fra lokale forhold uten at det ensidig er forankra i smitteverntiltak og støtter en slik utvidelse av hjemmelsgrunnlaget.

«At elever og lærere har noe mer fravær enn normalt pga. symptomer, karantene o.l., kvalifiserer ikke til å kunne organisere opplæringen som hjemmeopplæring etter forslaget her. Departementet forventer at skolene klarer å håndtere dette på en god måte ved at elever som må være hjemme, får opplæringen hjemme, mens øvrige elever får opplæring på skolen som normalt»

Etter vår oppfatning er dette en for streng tolkning og forståelse av muligheten til å tilrettelegge for hjemmeundervisning som ikke er basert på en ren smittefaglig vurdering. Handlingsrommet for skoleeier blir for snevert i forhold til det opplevde behovet for å ha en mer fleksibel mulighet til å drive hjemme/skoleundervisning. Mange skoler opplever at økt fravær, flere vikarer og bruk av overtid ikke i tilstrekkelig grad oppfyller kravene til å drive en god nok undervisning. Man skal heller ikke underslå budsjettmessige årsaker og innvirkning det har på muligheten til å kunne oppfylle samfunnsmandatet og gi elevene et godt og tilrettelagt undervisningstilbud. Det er ikke nok å bare være på skolen hvis det mangler kvalifiserte lærere til å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre en pedagogisk forsvarlig klasseromsundervisning.

«Departementet foreslår også at adgangen til å bruke hjemmeopplæring utover tilfeller hvor dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltak, begrenses til elever over 12 år, slik at hjemmeopplæring bare er aktuelt for elever fra det året de fyller 13 år.»

I utgangspunktet høres dette rimelig ut, men i praksis vil det skape unødvendige begrensninger i skoleeiers muligheter, i samarbeid med virksomheten, til å tilpasse seg lokale utfordringer mhp økt fravær, karantene, budsjettrestriksjoner og manglende tilgang på kvalifiserte vikarer. Vi mener det er rimelig å ta med fra 5. eventuelt 6. trinn i barneskolen i en slik hjemmelsutvidelse. Det vil også gi barneskolene en mulighet til å drive skole/hjemmeundervisning for grupper av elever der skolen sliter med å få dekt økt vikarbehov, arealbegrensninger og stramme budsjett til å gi et fullverdig undervisningstilbud, samtidig som skolen skal gi hjemmeundervisning til elever som av ulike årsaker ikke er på skolen, men som har krav på oppfølging og et forsvarlig opplæringstilbud.

Noen av driftsutfordringene kan reduseres hvis man følger Ekspertgruppas råd om å øremerke refusjonene til skole og bhg for koronarelaterte kostnader. Det ville sikre skolene og bhg et større handlingsrom og behovet for hjemmeundervisning og redusert åpningstid bli mindre.

«Selv dersom det åpnes for noe større fleksibilitet i adgangen til å bruke hjemmeopplæring, er det viktig at elevene fortsatt også får opplæring på skolen. Skolen er en arena ikke bare for læring, men også en sosial arena som er viktig for barn og unge.»

Det er et ankepunkt vi deler og mener er viktig at skoleeier sørger for, slik at utsatte elever/barn og grupper av elever, blir skjermet og får et godt tilbud på skolen, uavhengig av lysnivå og smittevernstiltak.

«Det følger av den midlertidige forskriften § 3 at alle elever jevnlig og hver uke skal ha tilbud på skolen i tilfeller hvor skolen har redusert åpnings- eller oppholdstid på grunn av smitteverntiltak. Departementet foreslår at denne regelen også gjelder dersom skolene organiserer opplæringen som hjemmeopplæring utover tilfellene hvor dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltakene.»

Dette er en tolkning vi støtter for å sikre elevene jevnlig fysisk og faglig oppfølging og et sosialt fellesrom å treffe medelever i. Derfor må skolene gis mulighet til å organisere undervisningen på en god måte for elevene. Her har skoleeier et særskilt ansvar for at det blir gjort, og at skolene settes i stand til å gjennomføre det i praksis.

«Dette betyr at det ikke vil være nok å gi elevene oppgaver som de kan løse hjemme, med bare en mulighet for skriftlig dialog med lærer. Kravet skal gjelde både hjemmeopplæring pga. begrensninger i tilstedeværelsen etter covid-19-forskriften § 12b og hjemmeopplæring etter forslaget i høringen her.»

Ut fra kunnskap om god og nær undervisning, er dette en presisering vi støtter og er ening i, men da er det viktig at skolene gis verktøy som setter dem i stand til å utføre oppdraget på en kvalitativ god måte. Her har skoleeier et spesielt ansvar for å gi skolene rammer som gjør det mulig.

«Departementet antar at forskriftsreglene samlet sett gir skoleeiere tilstrekkelig handlingsrom til å benytte hjemmeopplæring den siste tiden før jul der det er størst behov for dette.»

Vi mener dette er en god presisering som gir skoleeier i dialog med virksomhetene en fleksibilitet som kan gi en klok praktisering av lokale utfordringer og behov som kan oppstå før jul.

3.6 Departementets forslag

I forslaget fra departementet er det noen sentrale punkt som vi ikke deler fullt ut.

«Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien over tid.»

Vi mener at det er en for restriktiv ordning at det bare er skoler med stort fravær over tid som kan iverksette hjemmeundervisning for deler av trinn, elevgrupper osv. Siden situasjonen er preget av stor usikkerhet og endringer skjer raskt, vil en slik stram tolkning ikke være tilstrekkelig til hjelp for virksomheter som sliter i takt med økende- minkende smitteeffekt og raske tiltak som kan avhjelpe en konkret utfordrende undervisningssituasjon.

«Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring for elever over 12 år.»

Ut fra hva vi har kommentert tidligere, mener vi at det også bør omfatte de eldste på barneskolen fra 5./eventuelt 6. trinn. Det vil gi skolene et bedre handlingsrom til lokalt å bestemme ut fra situasjonen ved den enkelte skole i samråd med skoleeier et godt faglig skjønn til å avgjøre nødvendigheten av å innføre hjemmeundervisning for deler av trinn, grupper eller for de øverste trinnene på barneskolen og for ungdomsskolen, men med skjerming av 10. trinn.

«Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring dersom dette er trygt og pedagogisk forsvarlig.»

Her er vi delvis enig og vil stryke ordet «bare», siden det vil, etter vår erfaring, skape større usikkerhet i en helhetsvurdering som alltid ligger til grunn før man iverksetter hjemmeundervisning.

«Elever med særlig behov for stedlig opplæring skal fortsatt ha det.» Elevene skal jevnlig og hver uke få opplæring på skolen.»

Dette er punkt vi mener er viktige for skoleeier i forståelse med skolene å ta hensyn til og følge opp, også fordi hva som er best for eleven, bør være med i totalvurderingen før iverksettelse av hjemmeundervisningen.

«Departementet foreslår også at det fastsettes krav om at hjemmeopplæringen må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen. Kravet skal gjelde både hjemmeopplæring pga. begrensninger i tilstedeværelsen etter covid-19-forskriften § 12b og hjemmeopplæring etter forslaget i høringen her.»

I prinsippet deler vi departementets oppfatning, men det bør ikke være en så snever fortolkning, og utformingen av hjemmelsforskriften som departementet foreslår, men ta høyde for en videre anledning til, ut fra lokale forhold, å iverksette hjemmeundervisning uten at det er forankret i smittevernreglene og med den strenge utformingen av hjemmelsforskriften som departementet legger opp til. Det vil ikke være et egnet verktøy for skoleeier og virksomheten til å løse lokale utfordringer med å gjennomføre en forsvarlig og god undervisning for elevene.

«Bruk av hjemmeopplæring utover det som er nødvendig på grunn av smitteverntiltakene, vil bare være tillatt dersom vilkårene i forslaget her er oppfylt.»

Her ønsker vi en endring i teksten som tar høyde for en lokal vurdering som gir større fleksibilitet i tråd med det vi har argumentert for tidligere.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det departementet uttaler her, er ikke i samsvar med hva virksomhetene og skoleeier opplever lokalt. Her viser vi også til hva ekspertgruppa uttalte om behovet for øremerkede midler til skole og barnehage, noe som betyr at budsjettsituasjonen og det økonomiske handlingsrommet, ikke er tilstede i mange kommuner. Det viser også undersøkelser som Utdanningsforbundet via Respons Analyser har gjort om refusjonshyppigheten av økte kostnader covid -19-pandemien har medført for skole og barnehage. (8 av 100 skoler). Det er virkeligheten som er ute i kommunenorge, slik at behovet for å styrke skolenes - og barnehagenes økonomi for å kompensere for økte driftskostnader for å kunne oppfylle samfunnsmandatet, er utvetydig.

5 Forslag til forskriftsendringer

«I midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde (endringer og flyttinger i kursiv):»

«§ 3 Tilbud på skolen og hjemmeopplæring under utbruddet av covid-19.

«På skoler med mye fravær knyttet til pandemien over tid kan skoleeier beslutte å gi deler av opplæringen til elever over 12 år hjemme utover tilfeller hvor dette er nødvendig på grunn av smittevern dersom dette er trygt og pedagogisk forsvarlig. I vurderingen av om opplæringen skal gis som hjemmeopplæring, skal det legges stor vekt på elevens beste.»

Her vil vi endre teksten slik at fleksibiliteten i handlingsrommet for skoleeier i samarbeid med virksomhetene er tilpasset lokale forhold og åpner for en mer pragmatisk og realitetsnær vurdering for hvilke behov som nødvendiggjør hjemmeundervisning for deler av skolen, grupper eller trinn.

mvh

Dag Tore Kallåk

Utdanningsforbundet Lier Lier 07.12.20