Høringssvar fra Rælingen kommune

Dato: 07.12.2020

Reglene bør gjelde fra 8. årstrinn (ikke knyttet til alder 12-13 år).

Vilkåret om at det skal ha vært mye fravær over tid (noe som reduserer kvaliteten på opplæringen) er ikke hensiktsmessig fordi en planlegging av noe mer fjernundervisning nettopp skal bidra til å opprettholde faglig forsvarlig tilbud selv med mye fravær.

Vi støtter for øvrig at det er strenge vilkår for å gjennomføre mer fjernundervisning, at barnets beste skal tillegges stor vekt og at særlig sårbare barn uansett må få et tilbud på skolen.

Vi mener særlig sårbare barn/elever kan oppfattes for snevert. Alle barn som i liten grad nyttegjør seg fjernundervisning, er i denne sammenhengen å betrakte som sårbare. Begrepet er stadig under utvikling under pandemien, og det må tas høyde for at andre elevgrupper vil kunne defineres som sårbare enn de vi per i dag er kjent med.

Rælingen kommune