Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 347663

Dato: 01.12.2020

Forslaget om utvidet tilgang til å drive hjemmeundervisning støttes. Det er viktig at skoleeier gis handlingsrom til å lokalt kunne fatte de tiltakene som er best egnet for hver enkelt kommune/skole.

For å kunne ivareta den psykiske helsen både blant elever og ansatte i skolen, bør det vurderes om hjemmeundervisning skal skje i form av en felles, nasjonal "nedstengning" ala den vi så i mars, fra og med 14. desember. Så lenge karantinering foregår slik den gjør i dag, med en karanteneperiode på 10 dager, vil en slik organisering gjøre at både elever og ansatte kan gå julen i møte med en visshet om at de ikke er eksponert for smitterisiko på skolen, hvor de daglig defineres som nærkontakter til flere hundre ulike personer. Hjemmeundervisning vil ikke sikre at samtlige elever/ansatte i skolen unngår karantene i jula, men det vil bidra til å dempe risikoen. Bekymring ang. smitteutbrudd på den enkelte skole, med påfølgende karantinering av enkeltklasser/klassetrinn oppleves for mange som en belastning som vil ha påvirkning på læringspotensialet de siste dagene før juleferien. Man bør stille spørsmål ved om denne belastningen vil gå på bekostning av læringsutbyttet i enda større grad enn hva fire dager med hjemmeundervisning vil gjøre.