Høringssvar fra Vestre Toten kommune

Dato: 04.12.2020

Høringsnotatet er konsistent oppbygd med gode avveininger mellom ulike hensyn. Vurderinger rundt hjemmeundervisning er sammensatt og må gjøres ut fra en konkret vurdering av hvilken undervisningsform som best mulig ivaretar elevenes rettigheter individuelt og kollektivt. Ved høyt fravær kan det for en verdistyrt digitalt moden skole være lettere å ivareta elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø digitalt med hjemmeundervisning av lørere i karantene, enn av ukjente vikarer på skolen uten godkjent kompetanse.

Kvaliteten på den faglige og sosiale opplæringen, må sees sammen med skolens oppfølging av den enkelte elev. For elever kan den personlige oppfølgingen av skolen være bedre med hjemmeundervisning, enn den er i undervisning på skolen. Samtidig peker høringsnotatet helt korrekt på at det er mange negative konsekvenser med hjemmeundervisning.

To konkrete ønsker til endring:

1. Lengden på perioden med hjemmeundervisning bør økes til maksimalt en uke. Skolen må like vel gjøre en konkret vurdering, men det vil være ryddig og greit å forholde seg til planer for hele uker. Det gjør at skolens elever/ansatte blir ferdig med karanteneperioden og kan legge opp til undervisning på skolen uka etter. Samtidig hindrer man at hjemmeundervisning kan foregå i for stor utstrekning. Lengden på fjernundervisning kan være forskjellig på rødt nivå og på gult nivå. Dette fordi et rødt nivå gjerne er en mer permanent situasjon over noe lengre tid enn en akutt situasjon knyttet til en situasjon med uvanlig stort fravær.

2. Forholdet til elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø bør tydeligere inn som et vurderingsmoment ved hjemmeundervisning. I særlige tilfeller er det en samlet vurdering av barns beste som avgjør om det er riktig å gå over til hjemmeundervisning. Ved høyt fravær opplever vi at det kan være lettere å gi et faglig og sosialt opplegg med kvalitet med hjemmeundervisning der klassen samles til en strukturert skoledag med klassevis, gruppevis og individuell oppfølging fra skolen.