Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Dato: 07.12.2020

Forslag til nye midlertidige regler om hjemmeopplæring Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Departementet mener det er behov for å endre reglene dersom det skal åpnes for hjemmeopplæring utover det som er strengt nødvendig på grunn av smittevern.

Innledende kommentar:

Spørsmålet som er sentralt er om en slik endring av reglene er nødvendig eller om skoleeier mener Opplæringsloven med forskrifter, og dagens Covid 19-regler, ivaretar det nødvendige handlings -rommet for opplæring og oppfølging av elever, herunder også utsatte elever med mye fravær. Andre viktige momenter er økonomiske konsekvenser ved økt omfang av hjemmeundervisning. I tillegg er det viktig å vurdere om undervisning utover det som er strengt nødvendig av smittevernhensyn undergraver tiltak som blir iverksatt pga. av smittevern. I dette tilfelle ekstra ordinære opplærings -løsninger bl.a. med utvidet bruk av hjemmeskole for elever med mye fravær.

Tilbakemeldinger fra våre skoler i Troms og Finnmark er at den enkelte skole har funnet gode løsninger for å håndtere hjemmeundervisning med digitale løsninger. Dette gjelder også for oppfølging av enkeltelever med mye fravær. Dette gjelder både innenfor rammen av denne undervisningen, og når elevene er på skolen og får opplæringen der. Spørsmålet er om mye fravær automatisk kan defineres som “Covid 19-fravær” og/eller om det er mulig å definere fravær som Covid 19-fravær. Elever med stort fravær blir fulgt opp iht. etablerte rutiner, og det er ikke gitt at selv om en gir en større fleksibilitet for å drive med hjemmeundervisning til skolene at dette er løsningen for å få ned fraværet for disse elevene. Vi mener innsatsfaktorene må være individuelt tilpasset og som oftest kan dette være individuell oppfølging på andre områder enn selve undervisnings-situasjonen. Eksempelvis via rådgivertjenesten, psykolog eller andre hjelpe- og støttetiltak.

Konsekvensene av økt hjemmeundervisning kan føre til ytterligere press på et allerede presset personale som driver opplæring i videregående skoler under pandemien. Det motsatte av hva departementet mener. I en tenkt situasjon hvor man har startet en slik “ekstra- ordinær” hjemmeopplæring kan en også risikere at skolene ikke har ledige lærerressurser for å håndtere en undervisningssituasjon som skyldes eskalering av smittesituasjonen fra gult nivå til rødt nivå, og hvor alle elevene må ivaretas. Et annet moment er om ekstraordinære Covid 19-tiltak som iverksettes nasjonalt eller lokalt mister sin kraft når en iverksetter generelle tiltak som nødvendigvis ikke behøver å være tilknyttet et ekstraordinært nasjonalt eller lokalt smitteutbrudd. Vi tenker ikke på forebyggende smittetiltak i denne sammenhengen da disse er legitime og nødvendige.

Selv om vi har problematisert litt rundt dette med en mulig økt grad av hjemmeundervisning så er vi likevel positiv til en økt fleksibilitet.

Endringsforslag:

Forslag fra Kunnskapsdepartementet:

I § 3 i forslaget til forskriftsendringene står det at “Skoleeiere skal sørge for hjemmeopplæring i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha”.

Troms og Finnmark fylkeskommune - forslag

I § 3 “Skoleeiere kan sørge for hjemmeopplæring i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha”.

Ved en slik endring kan skoleeier/skoler få en større fleksibilitet til å vurdere hensiktsmessige løsninger, også hjemmeskole, for elever med mye fravær i dagens Covid 19-situasjon.

Økonomiske konsekvenser:

Departementet hevder at forslaget ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. Forslaget medfører ingen plikt for skolene til å ta i bruk mer hjemmeopplæring, bare en adgang til dette dersom vilkårene er oppfylt.

Kommentar:

Det er ikke riktig å hevde at en slik bestemmelse ikke medfører ekstra kostnader for skoleeier/skoler.

I § 3 forslaget til forskriftsendringer står det at “Skoleeiere skal sørge for hjemmeopplæring i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha”.

Vi kan ikke i denne sammenhengen definere elever med mye fravær som grupper av elever fordi fraværgrunnene til den enkelte elev som oftest er sammensatt og må håndteres iht. til dette. Dersom det åpnes for økt hjemmeundervisning vil det i stor grad være rettet mot enkeltelever med mye fravær. En slik presisering i forskriften er i stor grad en rettighetsformulering for enkelteleven. Dersom skoleeier/skoler enten utvider antall opplæringsgrupper(hjemmeundervisning) eller gir økt innsats rettet mot enkeltelever vil det medføre ekstra kostnader for skoleeier/videregående skoler.

Å sette av lærerressurser til enkeltelever utover det som er lovens krav i dag for å drive hjemme -undervisning er svært kostnadskrevende. I praksis betyr dette at en antakelig må ansette flere lærere eller benytte overtid for å få praktisert denne opplæringen. Alle lærere er satt på arbeidsplaner ved skolestart som er basert på deres stillingsstørrelse og er således fullt beskjeftiget innenfor sin stillingsstørrelse. Dette er lærere som enten underviser i mindre grupper eller hele klasser til vanlig.

Troms og Finnmark har store økonomiske utfordringer i årene fremover med den konsekvens at det blir store nedskjæringer på budsjettene. Slik sett vil det være vanskelig å praktisere økt hjemmeundervisning til nye grupper elever når dette faktisk medfører økte kostnader.

Forslag: Regjeringen kompenserer for merutgifter tilknyttet økt hjemmeundervisning for elever med mye fravær relatert til Covid 19-situasjonen. Departementet vil kunne utarbeide nærmere retningslinjer for en slik kompensasjon.

Oppsummert

  1. Troms og Finnmark fylkeskommune mener ordlyden i I § 3 endres til “Skoleeiere kan sørge for hjemmeopplæring i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha”.

  1. Regjeringen kompenserer for merutgifter tilknyttet økt hjemmeundervisning for elever med mye fravær relatert til Covid 19-situasjonen. Departementet vil kunne utarbeide nærmere retningslinjer for en slik kompensasjon.

Med hilsen

Svein Tore Jakobsen

Spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur