Høringssvar fra Fleksibel utdanning Norge

Dato: 07.12.2020

Fleksibel utdanning Norge er positive til at skoler skal kunne benytte hjemmeopplæring som verktøy i større grad enn det som i dag tillates gjennom Covid-19-forskriften. Vi mener dette vil gi skolene en fleksibilitet som på en god måte lar dem imøtekomme elevers undervisningsbehov i perioder med mye fravær.

Vi har også i tidligere høringssvar (forslag om ny opplæringslov, NOU 2019:23) [1] tatt til orde for økt bruk av nettundervisning som et godt supplement for å gi god individuelt tilrettelagt opplæring. Den nåværende situasjonen med strenge smitteverntiltak på skolene gjør at mange flere har behov for et slikt supplement.

Fleksibel utdanning Norge vil likevel understreke at det med fleksibilitet i bruk av hjemmeopplæring må stilles krav til kvaliteten på denne opplæringen. Dette er også lagt vekt på i høringsnotatets kapittel 3.4 når det skrives at det må «… stilles krav om at hjemmeopplæringen må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen. Dette betyr at det ikke vil være nok å gi elevene oppgaver som de kan løse hjemme, men bare en mulighet for skriftlig dialog med lærer.» Dette er vi enige i.

I «Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning» [2] er nettbasert utdanning definert som «Studietilbud som er pedagogisk tilrettelagt på nett og der digital kommunikasjon mellom lærer og student og studenter imellom er en integrert del av det pedagogiske opplegget.»

Fleksibel utdanning Norge vil understreke viktigheten av at kommunikasjon mellom lærer og elev blir vektlagt når hjemmeundervisning vurderes. Vi foreslår derfor at dette også presiseres i forskriften.

Fleksibel utdanning Norge foreslår å endre den foreslåtte teksten for §3 i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19. Siste setning i foreslått endret §3:

Departementets forslag:

"Hjemmeopplæringen må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen."

Vårt forslag:

"Hjemmeopplæringen må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen, og gi mulighet for jevnlig muntlig dialog med lærer."

[1] Fleksibel utdanning Norges høringssvar til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/?uid=d1d5d6df-3765-4682-9e6c-779e1b1e03f3

[2] Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning (2015) utgitt av Fleksibel utdanning Norge ISBN 978-82-91766-34-8 https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/kvalitetsnormene_nett