Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Dato: 07.12.2020

Fredrikstad kommune er enige i forslaget om at hjemmeopplæring skal kunne benyttes på skoler med mye fravær knyttet til pandemien over tid. Dette vil kunne gjøre det mulig for skolene å legge opp til en mer fleksibel opplæring, samtidig som at skolene får flere mulige veier frem til oppfyllelsen av elevenes rett til opplæring.

Det er sentralt også at forskriften fokuserer på at elevenes som hovedregel skal få sin opplæring på skolen. Når dette premisset ligger som et utgangspunkt, er det imidlertid hensiktsmessig å ha mulighet for hjemmeopplæring også i form av en mer forutsigbar mulighet for organisering av opplæringen.

Etter vårt skjønn bør det gjøres en risikovurdering av skolens virksomhet, når opplæringen endres i retning av mer hjemmeopplæring. Dette vil være med på å belyse særlig de sårbare elevenes situasjon. Gjennom en slik vurdering av skolens organisering, vil det være mulig for skolen å planlegge en bedre ivaretakelse av sårbare elever, også i perioder med mye fravær i personalet. Gjennom muligheten forslaget åpner opp for, vil skolen kunne organiser sin virksomhet på en mer fleksibel måte, og dermed ha mulighet for å ivareta sitt oppdrag på en bedre og mer helhetlig måte.

Forslaget som fremmes vil også avhjelpe ungdomsskolenes behov for særskilt organisering i blant annet valgfag, der elever fra forskjellige kohorter og klasser til vanlig settes sammen. Med fleksibiliteten forslaget åpner for, vil skolene ut fra sin lokale situasjon kunne gjennomføre kontakt og opplæring av elevene på en mer hensiktsmessig måte.

Det er viktig å understreke at endringer i smittevernnivå ikke kommer uten ekstra innsats. Det å gå fra gult til rødt nivå i trafikklysmodellen, med de skjerpede kravene som følger av dette, krever en organisering av skoleverdagen som bryter med det ordinære. Skolene løser denne ekstraordinære organiseeringen på ulike måter, utfra lokale muligheter og behov. Det å endre fra gult til rødt, og så tilbake til gult igjen etter f.eks. to uker er ekstra krevende, fordi opplæringen da igjen får et nytt brudd kort tid etter det første. Skolene planlegger temaer og undervisningsøkter som passer med den organiseringen som til en hver tid gjelder, og det å gjøre om på dette flere ganger på kort tid kan representere brudd i elevenes opplæring. Det er ønskelig at regleverket er så fleksibelt at slike organisatoriske grep kan vurderes også lokalt i kommunene.