Høringssvar fra Utdanningsforbundet Bergen

Dato: 07.12.2020

Utdanningsforbundet i Bergen viser til høringsnotatet om forslag til nye midlertidige regler om hjemmeopplæring, utsendt 1.12.20.

Vi er positive til forslaget om å gi utvidet anledning til å benytte hjemmeskoler ut over i de tilfeller der det er smittevernfaglig begrunnet. Vi vil gi vår tilslutning til de fleste vurderinger som er gjort og endringer som er foreslått, og har følgende merknader:

1. Utdanningsforbundet i Bergen mener at adgangen til å bruke hjemmeopplæring utover det som er nødvendig på grunn av smitteverntiltak utvides til å gjelde elever på mellomtrinnet og oppover.

Begrunnelse:
En del barneskoler har hatt store belastninger på grunn av fravær knyttet til karantene og sykdom. Bestemmelsen vil i liten grad hjelpe disse skolene med en grense på over 12 år.

2. Det bør gis anledning for skoler å bruke hjemmeopplæring som forebyggende tiltak for å unngå sykdom hos lærere på grunn av stort arbeidspress.

Begrunnelse:
Skoler som ser, og får tydelige signaler fra vernetjeneste og tillitsvalgte om, ansatte som står i fare for å bli sykmeldt, vil kunne gi et bedre tilbud hvis hele eller deler av skolen får hjemmeopplæring. Dette vil gi mulighet for at elever kan følges opp av sine faste lærere som er i karantene, fremfor at oppgavene skal løses av tilfeldige vikarer.