Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dato: 04.12.2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er bekymret for at en utvidet adgang til å ta i bruk hjemmeopplæring vil føre til mer bruk av hjemmeopplæring uten at dette er nødvendig eller godt nok vurdert. Vi mener derfor at det nå ikke bør åpnes for en utvidet adgang til å ta i bruk hjemmeopplæring. Dersom det likevel vedtas en forskriftsendring må denne tydeliggjøre og sette klare rammer for bruken av hjemmeopplæring. Vi er enig i departementets vurdering om at elever så langt det er mulig skal få opplæringen på skolen, og vi deler departementets oppfatting om at det er skoler som i for stor grad har tatt i bruk hjemmeopplæring.

Vi mener også at forslaget vil medføre ytterlige belastning for de utsatte barna. Forskriftens begrep «elever med særlige behov» oppleves i utgangspunktet som stigmatiserende, og som en rektor sa i et intervju med oss: «Ingen ønsker å være elevene med særlige behov som ikke kan ivaretas…». Selv om denne elevgruppa er ment ha et tilbud på skolen vil utstrakt bruk av hjemmeopplæring over tid kunne medføre ytterligere isolasjon og ensomhet. Vår oppfatning er også at mange elever som burde fått et tilbud ved skolen ikke alltid får det.

Dersom det likevel blir vedtatt en forskriftsendring som åpner for utvidet bruk av hjemmeopplæring ønsker vi å foreslå noen endringer til forslaget, samt komme med noen kommentarer til Utdanningsdirektoratets varslede veiledning:

Aldersgrense

Vi mener at en aldersgrense på 12 år i mange tilfeller vil være vanskelig for skolene å forholde seg til, da det i klasser på 7. og 8. trinn vil være elever på både 12 og 13 år. Adgangen til hjemmeopplæring bør derfor heller begrenses til ungdomstrinnet og videregående opplæring. Vi mener at slik begrensningen vil være lettere å praktisere enn en aldersgrense.

Endring i forskriftstekst – synliggjøre at et tilbud på skolen er hovedregel

I forslag til ny setning først i § 3 står hjemmeopplæring nevnt før et tilbud på skolen. Disse formuleringene bør skifte plass, og tilbud på skolen bør stå først i teksten for å synliggjøre at dette er hovedregelen og at hjemmeopplæring kan brukes i tillegg. Alternativ tekst for setningen kan da være: Skoleeier skal i tillegg til tilbud på skolen sørge for hjemmeopplæring dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha.

Utdanningsdirektoratets veiledning

I punkt 3.4 Krav til hjemmeopplæring, fremgår det at Kunnskapsdepartementet vil gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å veilede nærmere om det foreslåtte kravet til hjemmeopplæring.

Hvordan skoledriften påvirkes vil variere og kan endres raskt i den enkelte kommune. Skoleeier må foreta løpende vurderinger av om vilkårene for å gi opplæring som hjemmeopplæring er oppfylt. Flere av disse er skjønnsvurderinger. Vi ønsker at det i Utdanningsdirektoratets veiledning til skoleeier, skal presiseres at løpende vurderinger og beslutninger blir nedtegnet og dokumentert.

Det bør også i veiledningen fra Utdanningsdirektoratet vises til Fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet: å påse at kommunene/fylkeskommunene oppfyller de plikten de er pålagt i eller i medhold av opplæringsloven