Høringssvar fra Skolelederforbundet

Dato: 07.12.2020

Skolelederforbundet er positive til at departementet foreslår endringer i lov om tilpasninger for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 7 ved å fastsette midlertidige forskriftsregler om når hjemmeopplæring skal være tillatt utover tilfeller hvor dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. Vi er også positive til de mindre endringene som gjøres for å fram sammenhengen mellom reglene.

Vi vil dog presisere at vi er opptatt av at elevene trenger gode skolehverdager, faglig og sosial utvikling - mer enn noen gang - ikke på tross av korona, men nettopp på grunn av korona. Det må etter vår vurdering skje på skolen.

Vi vil derfor sterkt understreke at denne endringen ikke må benyttes som et virkemiddel for ikke å tilføre skoler og barnehager de ekstra ressursene som må til for å kunne tilby en så normal og god opplæring på skolen som mulig under det til enhver tid gjeldende smittevernlys.

Vi vil også understreke at det er elevens beste som skal ligge til grunn når en vurderer å gjennomføre hjemmeopplæring.

Vi vurderer grensen på 12 år som for streng. Våre erfaringer tilsier at det også for elever under denne aldersgrense vil det kunne være tilfeller som gjør det nødvendig for skolens ledelse å kunne tilby god hjemmeopplæring.

Sitat fra en av våre medlemmer;

«I løpet av november har vi hatt dager der fraværet har vært så stort at vi har vært nødt til å ha hjemmeopplæring for enkelte klasser på mellomtrinnet. Dette har gjort at lærere som venter på corona-testsvar eller som har luftveissymptomer, har kunnet drive opplæring hjemmefra. Vi har frigitt fag- og 2-lærere fra noen trinn, som da har kunnet dekke opp der det har vært for få voksne på lavere trinn. Alle våre tilgjengelige tilkallingsvikarer har vært i aktivitet, men allikevel har det blitt for få voksne. Avdelingsledere blir lærere for perioder.»

Tilbakemeldinger vi får er at det er mulig gjennom god planlegging å organisere hjemmeopplæring med forpliktende skoleaktiviteter, samlinger på Teams, samtaler med lærer i løpet av dagen osv, selv med mindre personellressurser. En begrensning til å kun gjelde elever over 12 år vil kunne medføre situasjoner der det i stedet for å ha forsvarlig opplæring på Teams for enkelte klasser, må skolen ha opplegg på skolen med en assistent eller tilkallingsvikar, (om det er mulig å skaffe en sådan,) som må gjennomføre enklere aktiviteter.

Som en rektor uttaler: «..det er ubehagelig å tenke på at så stor del av klassene må ha ufaglærte lærere enkelte dager, eller ha opplæring som minner mer om «oppbevaring» enn opplæring.»

I høringsnotatet er det gitt noen vurderinger rundt hjemmeskole før jul. Vi opplever høringen som uklar på dette punktet. På den ene siden er høringsforslaget klar på at hjemmeskole kun kan brukes når det 1) er nødvendig av smittehensyn; når kommunen har innført rødt smittevernnivå eller når det er gult nivå, men det er en situasjon med økende smitte. Og 2) dersom en skole over tid har hatt vansker med å organisere opplæring som følge av mye fravær hos elever eller lærere. I avsnittet om hjemmeskole før jul står det at regelendringen vil gi skoleeier større fleksibilitet til å benytte hjemmeskole før jul der dette er nødvendig.

Dette mener vi er å blande sammen flere problemstillinger. I den offentlige debatten er det ønske fra flere inntresenter om å ha hjemmeskole før jul. I stor grad handler dette om at foresatte og lærere frykter å bli smittet tett oppunder jul, med den konsekvens at en er syk, i karantene eller i isolasjon i julefeiringen. Å ha med et eget avsnitt om «hjemmeskole før jul,» og også i statsrådens uttalelser om dette, kan det tolkes som om det åpnes for hjemmeskole for å imøtekomme foresatte/læreres ønsker.

For de som skal håndtere de nye reglene, vil det så langt vi kan se ikke være mulig å innføre hjemmeskole ut fra disse behovene. Skoleeier kan etter disse reglene ikke vedta at hjemmeskole skal innføres i hele kommunen, hvis ikke kommunen er på rødt nivå. På gult nivå må det gjøres en vurdering av situasjonen på den enkelte skole, og det vil være opplæringssituasjonen på den enkelte skole som avgjør om det kan innføres hjemmeskole på denne. Med det offentlige ordskiftet om dette i mente, mener vi derfor at avsnittet om hjemmeskole før jul ikke burde være en del av dette høringsforslaget. De foreslåtte reglene vil komme til anvendelse uansett om det gjelder jul, midt i januar eller til sommeren. Å knytte disse reglene til jul er misvisende og skaper en falsk forventning hos de gruppene som har sterkest ønske om dette. Samtidig er det andre ansatte i skolen som ikke ville kunne ha en slik ordning fordi noen elever må ha undervisning på skolen og SFO skal ha et tilbud. Dette i sum flytter et ansvar nedover som det ikke er mulig å løse ut gjennom å gi noen grupper særlige løsninger fremfor andre. Skoleruta er vedtatt og den bør følges for alle under de til en hver tid gitte smitteverntiltak.

Mvh Stig Johannessen, forbundsleder