Høringssvar fra Norsk Barnelegeforening

Dato: 04.12.2020

Regjeringen foreslår å åpne for å ta i bruk digital hjemmeopplæring, uten at det er begrunnet i smitteverntiltak.

Høringssvar fra Norsk Barnelegeforening

Barnelegeforeningen er opptatt av at skoler skal holdes åpne under Covid 19 pandemien, også når situasjonen er krevende.

Omkostningene ved hel eller delvis nedstenging er store for den gruppen det gjelder og bør forbeholdes de situasjoner hvor åpne skoler medfører betydelige negative konsekvenser for smittespredningen i samfunnet, eller setter barn og unges liv og helse i fare. Pandemien har til nå vist at barn rammes langt hardere av tiltakene enn av sykdommen.

Regjeringen ønsker å åpne for å ta i bruk digital hjemmeundervisning også når det ikke er nødvendig av smittevernhensyn. Det skal kunne benyttes der det er pedagogisk forsvarlig, og for de over 12 år. Det er skoler med mye fravær av lærere og elever pga pandemien som skal kunne velge denne løsningen. Alle elevene skal få den hjelp og oppfølging de har behov for gjennom skolehverdagen. De som trenger det skal få være på skolen, og alle skal innom skolen, i hvert fall ukentlig.

Hvordan denne ordningen skal bli mindre krevende å gjennomføre enn dagens modell, organisert etter trafikklysmodellen er vanskelig å se for seg. Det kan oppleves stigmatiserende å være den eleven noen mener må være på skolen.

Vi oppfatter at Regjeringens intensjon er at dette forslaget skal ivareta ungdommenes rett til opplæring. Forslaget tar imidlertid ikke tilstrekkelig hensyn til at skolens oppdrag er større enn de fagene det undervises i. Skolen er alle møtene med lærere og medelever som er særlig betydningsfullt i ungdomsårene. For noen er skolen et fristed fra vanskelige hjemmeforhold eller en marginal omsorgs-situasjon.

Barnelegeforeningen mener forslaget er for dårlig definert, både hva gjelder kriterier for stenging, tidsperspektiv på unntakstilstand og definisjon av hvem unntaksregler skal gjelde for. Vi synes også forslaget er for dårlig begrunnet. Det er krevende å holde samfunnet i gang under en pandemi. Vi må strekke oss langt, litt lenger enn Regjeringen her foreslår, for å holde skolene helt åpne.

Oslo, 04.12.21

Elisabeth Selvaag

Leder, Norsk barnelegeforening