Høringssvar fra Oslo kommune, byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Dato: 07.12.2020

Høringsuttalelse - Forslag til nye midlertidige regler om hjemmeopplæring

Uttalelse fra Oslo kommune

Jeg viser til Kunnskapsdepartementets (heretter KD) forslag om nye midlertidige regler om hjemmeopplæring under utbruddet av covid-19. Forslaget innebærer at det skal åpnes for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien, dersom dette er trygt og pedagogisk forsvarlig. Ellers skal hovedregelen fortsatt være at hjemmeopplæring kan brukes når dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltakene. Høringsfristen er satt til 07.12.2020.

Hovedpunkter i høringsnotatet

Dagens regler innebærer at det bare kan gis hjemmeopplæring når dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. KD mener det er behov for å endre reglene dersom det skal åpnes for hjemmeopplæring utover det som er strengt nødvendig på grunn av smittevern. En eksplisitt regulering vil dessuten gi en større rettsikkerhet for elevene ved å hindre at bruken av hjemmeopplæring eskalerer på en måte som går utover elevenes rett til opplæring, oppfølging og mulighet for sosial tilhørighet.

KD er opptatt av at elevene skal få best mulig opplæring, og at barn og unge skal få leve mest mulig normalt under pandemien. Det er derfor viktig å opprettholde hovedregelen om at det bare skal brukes hjemmeopplæring når dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltakene. Samtidig ser KD at det noen steder er behov for noe større fleksibilitet i bruken av hjemmeopplæring for å lette på byrden slik at skoler og lærere klarer å gi alle elevene en opplæring av god kvalitet. KD mener det er mulig med en noe større fleksibilitet uten at dette går utover elevenes rett til opplæring, oppfølging og mulighet for sosial tilhørighet.

KD foreslår at det i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 fastsettes følgende rammer for når hjemmeopplæring skal være tillatt utover tilfeller hvor dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltak:

Det åpnes kun for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien over tid, noe mer fravær enn normalt er ikke tilstrekkelig

Det skal legges stor vekt på elevenes beste i vurderingen av om opplæringen skal organiseres som hjemmeopplæring

Elever med særlig behov for stedlig opplæring skal fortsatt ha det

Elevene skal jevnlig og hver uke få opplæring på skolen

Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring for elever over 12 år, alternativt å bare åpne for det på ungdomstrinnet og på videregående

Det åpnes bare for mer hjemmeopplæring dersom dette er trygt og pedagogisk forsvarlig

Det foreslås også krav om at hjemmeopplæringen må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen. Kravet skal gjelde både hjemmeopplæring pga. begrensninger i tilstedeværelsen etter covid-19-forskriften § 12b og hjemmeopplæring etter forslaget i denne høringen.

Oslo kommunes merknader til forslaget

Oslo kommune ser at det kan være et behov for noe større fleksibilitet i bruken av hjemmeopplæring for å lette på byrden, slik at skoler og lærere klarer å gi alle elevene en opplæring av god kvalitet. Det kan derfor være et behov for et større handlingsrom for å kunne bruke hjemmeopplæring også utover tilfellene hvor dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltakene, slik det åpnes for i dag.

Dersom det skal åpnes for hjemmeopplæring utover de tilfellende der det er nødvendig på grunn av smitteverntiltak, støtter Oslo kommune forslagets vilkår for at hjemmeopplæring på dette grunnlag skal kunne benyttes. Det er etter kommunes syn svært viktig at de yngste og de sårbare elevene skjermes, og at den noe videre muligheten knyttes til elever over 12 år, eventuelt til ungdomstrinn og videregående.

Det følger av den midlertidige forskriften § 3 at alle elever jevnlig og hver uke skal ha tilbud på skolen. Dette vil etter forslaget også gjelde dersom skolene organiserer opplæringen som hjemmeopplæring utover tilfellene hvor dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltakene. Det understrekes at dette er et minimumskrav. Oslo kommune er imidlertid bekymret for at det kan oppfattes som en åpning for skolene til å kun ha et tilbud til elevene på skolen en dag i uken.

Oslo kommune ser det som positivt at det formuleres klarere krav til hjemmeopplæringens innhold, og at Kunnskapsdepartementet vil gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å veilede nærmere om det foreslåtte kravet til hjemmeopplæring. Oslo kommune mener det er viktig at det fremkommer klart av ordlyden i bestemmelsen at det skal foretas en barnets beste-vurdering, da vi mener at barnets grunnleggende rettigheter også må fremheves når hjemmeopplæring vurderes. Det er viktig at dette tydeliggjøres i en eventuell bestemmelse som åpner for noe mer hjemmeopplæring.

Oslo kommune anser det som viktig av hensyn til elevenes rettssikkerhet at reglene om hjemmeopplæring presiseres, slik at skoleeiere og skoler får klarere føringer å forholde seg til.

Erfaringer i Osloskolen viser at det kan være krevende å vurdere om vilkårene i covid-forskriften § 12b for å kunne redusere elevens tilstedeværelse på skolen fysisk, har vært oppfylt. Generelt sett er det nå svært krevende å få tak i kvalifiserte vikarer. I noen tilfeller er det mulig å få tak i vikarer som kan opprettholde et forsvarlig smittevern, men likevel slik at disse ikke kan sørge for opplæring av adekvat kvalitet. I slike tilfeller vil det kunne være en bedre løsning å kunne gå over til hjemmeopplæring, fremfor å holde skolen fysisk åpen med undervisning av dårligere kvalitet. Perioder med karantene for ansatte og klasser gjør at mange ansatte er slitne. Dette er et viktig signal som må tas hensyn til.

Likevel er Oslo kommune bekymret for om rettighetene til elevene blir oppfylt hvis det åpnes for mer hjemmeopplæring enn det dagens regelverk åpner for. Vi er særlig bekymret for de mest sårbare elevene, som vi av erfaringene fra i vår vet er de som er mest skadelidende ved utstrakt bruk av hjemmeopplæring. Det er derfor svært viktig at særlig disse elevene må ivaretas i den situasjonen vi står i, og at hjemmeopplæringen begrenser seg så langt det lar seg gjøre. Det er derfor etter vår oppfatning svært viktig å stille slike vilkår som er foreslått og at det utarbeides veiledningsmateriell for å sørge for at elevrettighetene blir oppfylt.

Øvrige kommentarer

Oslo kommune får tilbakemelding fra noen skoler om at svært mange elever defineres som med foresatte i samfunnskritisk arbeid. Når mange elever har rett til å være tilstede på skolen under hjemmeopplæring, mister man noe av poenget med hjemmeskole, nemlig å begrense smitte. Oslo kommune stiller derfor spørsmål ved om vilkåret om at kun en av de foresatte må ha samfunnskritisk funksjon for at elevene skal ha rett til å være på skolen under hjemmeskole, bør revurderes.

Med hilsen

Inga Marte Thorkildsen

byråd