Høringssvar fra Handikappede barns foreldreforening (HBF)

Dato: 07.12.2020

Handikappede barns foreldreforening (HBF) viser til høringen om nye regler om hjemmeopplæring.

HBF slutter seg til Barneombudets spørsmål om det er lovhjemmel for å åpne for hjemmeopplæring med de begrunnelsene som foreligger i høringsnotatet.

HBF mener det er viktig at barn og unge får rett til god og tilpasset opplæring på skolen, samt et trygt skolemiljø. Vi støtter derfor ikke departementets forslag om å utvide mulighetene for bruk av hjemmeopplæring, og mener de kompenserende tiltakene som er foreslått for barn og ungdom med spesielle behov ikke er tilstrekkelige. HBF gjennomførte i april en undersøkelse blant medlemmer og andre i målgruppen, som bl.a. viste at undervisningen, eller mangel på tilrettelagt tilpasset undervisning var et av de største problemene under den første nedstengningen. Dette fikk store faglige og sosiale konsekvenser for elevenes læringsutbytte, som det er vanskelig å ta igjen i løpet av et skoleår. https://www.hbf.no/foreldresundersokelse/

Med dette forslaget vil elever med behov for ekstra oppfølging vil få et enda større etterslep. VGs reportasjeserie om elever med behov for spesialundervisning har med all tydelighet synliggjort dette: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JJJwlR/spesialundervisning-null-kontroll-av-tapte-timer

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/566OAW/ofre-forcorona-skolen-14026-elever-mistet-undervisning-de-har-kravpaa

Regelverket om stenging eller redusert undervisning har vært komplisert, og den enkelte skoleeier har tolket det på sin måte. Nye momenter som tillegges vil komplisere regelverket ytterligere, og åpne for lokale tolkninger.

Det bør kun være mulig å ha hjemmeundervisning på rødt tiltaksnivå (smittevernfaglig

begrunnet). Smitteverntiltakene må i minst mulig grad påvirke elevenes hverdag.

Vi er enig i at elever med spesielle behov skal ha et skoletilbud, men forslaget er uklart mtp. hvilke elever som har særlige behov og hvilket opplæringstilbud de skal ha. Mange av våre medlemmer har barn med behov for spesialundervisning eller særskilt språkopplæring (ASK), og de fikk ikke oppfylt rettighetene etter vedtaket. Vi kan ikke se at dette forslaget er til barns beste, spesielt den gruppen barn og ungdom som HBF representerer, men vil derimot forsterke de problemene og utfordringene barna allerede har opplevd.