Høringssvar fra Hjelpekilden

Dato: 30.09.2021

Innspill til forslag til regulering av konverteringsterapi


Hjelpekilden Norge støtter regjeringens intensjoner bak «Høringsnotat om regulering av konverteringsterapi». Behandlingsformen er skadelig, og bør lovreguleres.

Av departementets fem spørsmål til høringsinstansene ønsker vi å komme med innspill til spørsmål 2: Om det bør være et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn mellom 16 og 18 år.

Departementet mener:

Et forbud må skille mellom barn og voksne, og at en regulering som begrenser voksnes adgang til frivillig å oppsøke slike praksiser, vil kunne innebære et uforholdsmessig inngrep i disse personenes grunnleggende menneskerettigheter. Departementet foreslår derfor at straffebudet også skal beskytte voksne dersom det ikke er gitt samtykke til handlingen eller det foreligger omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig.

Hjelpekilden mener:

Konverteringsterapi bør totalforbys. Selv om samtykke gis av en person over 18 år, så kan den kontrollen vedkommende lever med, gjøre det umulig å ta selvstendige valg.

Begrunnelse

Hjelpekilden har i 9 år jobbet med å bistå mennesker i religiøse bruddprosesser, og har gjennom dette arbeidet opparbeidet en særskilt kompetanse på hvordan kontroll utøves i religiøse miljøer som aktivt distanserer seg fra storsamfunnet, og som har en ubalansert forkynnelse. Med bakgrunn i denne kompetansen kan vi si at det ikke er mulig å sette en aldersgrense for konverteringsterapi. Den spesielle kontrollen man lever med i disse miljøene, gjør det umulig å ta selvstendige valg, uansett alder.

Kontrollen medlemmene opplever er kompleks, da den er både åndelig og sosial. Den åndelige kontrollen lærer medlemmene at en høyere makt vil straffe de som ikke lever på riktig måte. Det utøves også en streng sosial kontroll for å hindre medlemmene i å bli påvirket av storsamfunnets verdier og holdninger. Dette er en kontroll som muliggjøres gjennom en lydighetskultur, der individet er underordna gruppen.

Her er det svært viktig å kjenne til at det å bryte med kontrollen, også betyr at man må bryte med trossamfunnet og hele ens nettverk. For de som aldri har blitt forberedt på et liv i storsamfunnet, og som aldri har utviklet et nettverk utenfor menigheten, er et slikt brudd utenkelig og kan sidestilles med en livskrise. Videre er det viktig å forstå at avhengigheten til dette nettverket vil være like sterkt om man er 16, 19 og 29 år.

Seksualitet er et av mange områder der denne kontrollen utøves. Mennesker som hele tiden får høre at de er feil i skaperverket pga sin seksuelle legning, vil gå langt for å passe inn og for å bli akseptert av Gud og menigheten. Dette gjør det så å si umulig å si nei til et tilbud om konverteringsterapi, og dette kan også være noe man selv forslår for egen del. Utsatt for dette presset kan det stilles spørsmål ved om samtykket er reelt.