Høringssvar fra Vadsø Boligutleie AS

Dato: 12.07.2022

Høringssvar:

Forslag til nye skatteregler for formuesgjenstander er i prinsippet et forbud for Holdingselskaper og investeringsselskaper til å foreta investeringer i eiendommer eller opprettholde allerede foretatte investeringer.

Dersom reglene vedtas, betyr dette i prinsippet en tvang til å selge ut slike eiendeler.

Flere holdingselskaper benyttes i dag til en sparing til pensjonstilværelsen og vil bli beskattet når eierne tar ut lønn eller utbytte. Dette kan tydeligvis ikke departementet vente på, her skal det virkelig tas inn skatt eller så skal det tvinges fram et salg.

Eksempel på hva de nye reglene medfører:

Derom et holdingselskap har kjøpt en eiendom som en investering for å få en fremtidig avkastning ved salg og ikke leier dette ut, så vil en sjablongskatt tvinge frem et salg eller utlei. Utleie er i store deler av Norge sesongbetont og i utlandet regulert med lisenser for å skjerme hoteller og andre virksomheter innen utleie.

Etter to år med pandemi og krig i Ukraina vil sannsynligvis flere av disse objektene nå måtte selges med tap. Alternativet er at eiendelen overdras til aksjonærene, som ordinært salg eller utbytte.

Dersom eierne er 2, vil et salg ikke kunne gjennomføres. Dersom eierne ikke besitter nødvendige midler, er salg ikke gjennomførbart uten utbytte. Et utbytte medfører reduksjon av kapital som kunne vært benyttet til andre investeringer og vekst eller til investeringer i andre eierposisjoner, som har behov for kapital. Mulig Norge som nasjon vil kunne få noe mer skatteinngang i en overgangsfase, men vil da tape på endringen over tid.

Forslaget er urimelig og bryter med alle prinsipper om en beskatning ut fra reelle verdier og uttak og skatteevne. Det sier nesten seg selv at ingen er i stand til å skatte 26 % av reel verdi.

Leser vi forslaget også mellom linjene, så er dette bare starten på en avvikling av holdingselskaper og investeringsselskaper som investerer i eiendom, eller andre gjenstander (kunst) som tradisjonelt har økt i verdi over tid.

Forslaget er i prinsippet en ny lov som får tilbakevirkende kraft, i og med at dette gjelder allerede investeringer som er foretatt, før ny lov innføres.

Forslaget vil også kunne få virkning for holdingselskaper som investerer i eiendomsselskaper, dersom dette er innenfor samme konsern. Dette vil slik jeg oppfatter dette kunne få store konsekvenser, da spesielt i distrikts Norge, der et salg ikke nødvendigvis er helt enkelt og derfor kan medføre at deler av eiendelene står ledig. Her må det innføres unntak som skjermer for disse utilsiktede virkninger.