Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Bergen 25 juli 2022

Høringssvar – forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Jeg viser til høringsforslag ang. nye særregler om skattelegging av privat konsum i selskap med høringsfrist 1. august 2022.

Jeg mener forslaget er utformet slik at det vil bli en utilsiktet og urimelig høy risiko for eiere av familieeide campingplasser, hytteutleie, båtutleie mv. som opplagt er sesongbasert og ikke er inntektsgivende i mer enn en begrenset periode i året. Det samme vil gjelde for eierne av AS som driver utleie av leiligheter. I sommermånedene flytter ofte studenter ut og nye leietakere vil gjerne vente til høsten med å leie/ flytte inn. Det synes helt urimelig at eiere beskyldes for å benytte leiligheter til eget formål all den tid selskapenes daglige virksomhet viser noe annet. Det er ofte behov for oppussing når man skifter leietakere. Slik forslaget er utformet vil man da rammes vilkårlig av en skyhøy personlig ukeskatt for en leilighet selskapet ikke får leid ut. Dette medfører en uheldig sammenblanding av selskapets virksomhet med eiers personlige økonomi, noe lovendringen søker å få slutt på.

Beskjedne familieeide aksjeselskaper vil sannsynligvis måtte avvikles grunnet økt risiko for uventet og utilsiktet ekstrabeskatning etter forslaget til nye regler. Det må da være samfunnsnyttig med utleiefirma som drives på ærlig vis til hjelp for studenter eller andre som trenger et sted å bo for kortere eller lengre tid at disse virksomhetene ikke strupes. Disse selskapene driver lovlig og har livets rett.

Videre er det er stor grad av sannsynlighet for at mindre selskap vil bli kjøpt opp av større konsern og spekulanter. Det er grunn til å tro at det vil medføre økte leiepriser, større grad av upersonlig hyblifisering samt uønskede endringer i befolkningssammensetningen i bykjernene. Selskaper som ikke blir kjøpt opp vil på sin side måtte øke leieprisene for å dekke inn for økt risiko og uforutsigbarhet for både selskaper og eiere.

Jeg ber om at departementet i større grad konsekvensutreder forslaget og de opplagte negative virkninger det vil medføre. En mer fleksibel og rettferdigere lov vil vel gi mindre kontrollarbeid for skattemyndighetene også.

Til pkt. 3.4 Salgstilfellene

Departementet foreslår at når formuesobjekter omfattet av forslaget overdras til eier eller eiers nærstående, regnes differansen mellom salgsvederlaget og den høyeste verdien av omsetningsverdi for formuesobjektet, eller anskaffelseskostnaden tillagt påkostninger og kostnader til oppussing og tilpasning, som utdeling for eier og uttak for selskapet. Jeg er av den oppfatning at det bør innføres en beløpsgrense som forenkler rapporteringen for selskapene og hensyntar ordinært vedlikehold av eiendom, båter mv.

Til pkt. 5 Ikrafttredelse
Departementet foreslår at endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2023. Jeg anbefaler at ikrafttredelse utsettes til tidligst inntektsåret 2024 da det etter min oppfatning gjenstår flere alvorlige problemstillinger som bør utredes og avklares i god tid før ikrafttredelse.

Hilsen en bekymret pensjonist.