Høringssvar fra Kystrederiene

Dato: 29.07.2022

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep.

0030 Oslo

Bergen 27.07.2022

Høringsuttalelse – skattlegging av privat konsum i selskap

Kystrederiene viser til høringsbrevet fra Finansdepartementet, datert 9. mai 2022 om forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.

Kystrederiene takker for anledningen til å bidra med innspill og kommentarer til forslaget. Kystrederiene er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for over 200 rederier med flere hundre fartøy. Vår organisasjon representerer en stor og sammensatt gruppe som daglig bruker farvann og havner langs Norges kystlinje.

I finansdepartementets forslag anses en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen disposisjonsretten utgjør, fastsettes sjablongmessig. Sjablongene foreslås satt høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum. Kystrederiene ønsker å presisere at fartøy som er satt i kommersiell drift og kontrolleres av våre medlemmer, ikke er egnet til privat bruk. Derimot kan det oppstå situasjoner hvor rederiene bruker mindre fartøy til å utføre arbeid ved eller i tett nærhet av båten. Dette kan for eksempel være kontroll av skipet, eller for å frakte mannskap til land der hvor skipet ikke kan ligge til kai. Disse mindre fartøyene kan etter finansdepartementets definisjon også brukes til privat bruk. De foreslåtte særreglene for privat konsum i selskap vil derfor kunne være uforholdsmessig for flere av våre rederier, ettersom det ikke er til noe nytte å bevise at disse fartøyene bare blir brukt til operasjonell drift.

Departementet foreslår at alle båter som er egnet til privat bruk, omfattes. Om en båt er egnet til privat bruk. Typiske fritidsbåter anses egnet til privat bruk, uavhengig av størrelse og eventuelle tilpasninger. En båt som er egnet til privat bruk, er omfattet av reglene selv om den brukes i virksomheten. Dette vil si at f.eks en RIB båt som brukes i forbindelse med virksomheter rundt skipet, vil omfattes av regelverket.

Kystrederiene mener derfor at det i et slikt tilfelle vil være naturlig å legge til grunn det naturlige driftsmønsteret til selskapet, i dette tilfelle et rederi. Det vil derfor være ikke være logisk å sammenligne dette med selskaper hvor bruk av mindre fartøy ikke er en naturlig del av virksomheten.

Kystrederiene har i utgangspunktet ingen innvendinger mot at det foreslås tiltak for å sikre beskatning av privat konsum i selskap, men vi ønsker som sagt å presisere at dette gir på noen områder gir urimelige utfall for bestemte selskaper, som i dette tilfelle rederier.

Med hilsen

Tor Arne Borge Karsten Sprenger

Administrerende direktør Næringspolitisk rådgiver

(elektronisk signert)

Vedlegg