Høringssvar fra Advokatfirmaet Mageli DA

Dato: 30.07.2022

På vegne av en klient som ønsker å være anonym, vil jeg gjøre departementet oppmerksom på en trolig utilsiktet bivirkning av de foreslåtte regelendringene.

Min klient er eneaksjonær i et aksjeselskap som eier en fritidsbolig på Sørlandet. Dette er en familiehytte som klientens far la inn i et aksjeselskap på 1970-tallet. Da faren døde, arvet min klient aksjene og dermed indirekte også hytta.

Da eiendommen ble lagt inn i aksjeselskapet var den ikke underlagt regler om boplikt, men det er den i dag. Min klient har ingenting imot å overføre eiendommen fra selskapet til seg selv personlig. Dette lar seg imidlertid ikke gjøre, da det vil utløse et krav om boplikt som hun ikke har mulighet til å oppfylle.

Eiendommen har i alle år kun blitt brukt som fritidsbolig i sommerhalvåret, og er ikke isolert eller for øvrig tilpasset bruk i vinterhalvåret. I sin eiertid har min klient betalt aksjeselskapet full markedsleie for den perioden av året hun bruker den. På de andre tidene av året finnes det ikke noe utleiemarked for en slik hytte.

De foreslåtte sjablongreglene, som ikke skiller mellom ulike perioder av året, vil medføre en betydelig skattebelastning for min klient. Hun har stor forståelse for departementets ønske om å få slutt på privat bruk av fritidseiendom gjennom aksjeselskap, og skulle gjerne ha bidratt til dette ved å overta den aktuelle eiendommen personlig. På grunn av bopliktreglene er imdlertid ikke dette mulig.

Slik jeg oppfatter departementets forslag, er hensikten med reglene å få avviklet (eller i hvert fall sterkt redusert) privat konsum i selskaper. Det problemet jeg har beskrevet her synes ikke å være en tilsiktet virkning.

Dette problemet kan trolig unngås eller reduseres ved sesongtilpassede sjablongregler. Eventuelt ved at de foreslåtte reglene samordnes med bopliktreglene, slik at bopliktreglene ikke kommer til anvendelse når eiendom til privat bruk overføres fra selskap til eneaksjonær. Det kan også godt tenkes det finnes andre løsninger.

Jeg ber departementet ta med denne problemstillingen i sine vurderinger av hvordan reglene nærmere skal utformes.