Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 27.07.2022

Svartype: Med merknad

Utleiefirma i Bergen
Bergen 25 juli 2022

Høringssvar – forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Jeg viser til høringsnotat om særregler om skattelegging av privat konsum i selskap.
Høringsfrist 1. august 2022.

Manglende unntaksregler
Etter mitt syn vil dette forslaget medføre en rekk utilsiktede og svært uheldige konsekvenser både for samfunnet og for den enkelte bedrift og bedriftseier. Dette skyldes hovedsaklig den rigide sjablongbaserte tilnærmingen. Det gis ikke unntak for peridoer leiligheter er tomme, selv ikke for oppussing eller nødvendig vedlikehold. Dette er absurd.

Med dagens utforming vil man få følgende regnestykke dersom en utleieleighet med høyeste omsetningsverdi på 4 mill blir stående tom i 4 uker i sommerferien fordi ingen studenter vil betale leie før semesteret starter opp. Skattesatsen for eier settes i forslaget til 0.5% per uke. 2% av 4 000 000 = 80 000. Eier av selskapet vil altså få en personlig skattebyrde på 80 000 fordi en leilighet ikke ble leid ut i denne perioden.

Samfunnsmessig vil de største konsekvensene komme i form av økt press i leiemarkedet. Grunnen er lovforslaget medfører en uakseptabel økning i risiko for mange eiere av selskap som driver utleie av leiligheter. Den økte risikoen vil føre til økte leiepriser, mindre fleksible kontrakter og mye strengere oppsigelsesvilkår for leietakerne. En leilighet som blir stående tom vil altså medføre en urimelig høy risiko som man må sikre seg mot. I tillegg blir selskapet bli uttaksskbeskattet, til tross for at intet uttak har funnet sted. Mange selskap vil nok bli oppløst eller solgt, noe som vil medføre at spekulanter og konsern vil ta over enda større deler av leiemarkedet i våre byer. Små bedrifter gir ofte en bedre, og mer personlig service enn det upersonlige store bedrifter kan. Resultatet vil bli at bymiljøene blir negativt påvirket og at hyblifiseringen vil øke. Leiemarkedet også bli kaldere og mer upersonlig.

En annen unsket konsekvens av dagens utforming av loforslaget er at det vil gjøre eiernes skattesituasjon svært uforutsigbar. Man kan aldri vite om noe blir stående tomt, må pusses opp eller må repareres etter en skade. Siden det ikke gis unntak for slike situasjoner kan man aldri forutsi skattebyrden, og man risikerer å få trukket teppet ut under seg grunnet uforskyldte og uforutsette omstendigheter. Dette er et klart brudd på ønsket om forutsigbarhet i forvaltningen.

Siden lovforslaget også omfatter fritidsbåter og fritidseiendommer vil det gjøre situasjonen from dem som driver sesongbasert uholdbar. Den personlige skattebyrden vil bli enorm.

Argumentet om at bruk av skjønn er ressurskrevende og må unngås holder ikke. Konsekvensene vil bli for store. Jeg ber om at departementet utreder disse utilsiktede konsekvensene grundig og utarbeider solide unntaksregler for selskaper som har ulike former for utleie som sin hovedvirksomhet. Om dette ikke gjøres vil denne loven få knusende konsekvenser for mange samfunnsgrupper og bedrifter. Resultatet vil bli et mindre mangfoldig næringsliv og dårligere tilbud.

Salgstilfellene
Jeg er enig med den som skrev i sitt høringssvar «at det [ved salg til nærstående] bør innføres en beløpsgrense som forenkler rapporteringen for selskapene og hensyntar ordinært vedlikehold av eiendom, båter mv».

Ikrafttredelse
Jeg støtter den personen som i sitt høringssvar skriver at han eller hun «anbefaler at ikrafttredelse utsettes til tidligst inntektsåret 2024 da det etter min oppfatning gjenstår flere alvorlige problemstillinger som bør utredes og avklares i god tid før ikrafttredelse».

Jeg setter lit til at departementet og Stortinget vil gjøre nødvendige endringer i lovteksten slik den får sin ønskede virking uten de negative, uønskede og urimelige konsekvensene dagens forslag innebærer.

Mvh.
Opprørt, lovlydig utleier.