Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 19.05.2022

Svartype: Med merknad

Jeg gir med dette et høringssvar vedrørende behov for tydeliggjøring av reglene om egenbruksperioder i forslaget som ligger til høring.

Sammen med nær familie, har jeg indirekte eierskapet til en øy med en gammel hytte i Tvedestrand kommune. Eiendommen eies av vårt aksjeselskap, og leies ut i selskapets virksomhet til Aust-Agder Turistforening (en del av DNT) for almennyttig bruk gjennom en langvarig leiekontrakt.

Blant annet som følge av hyttas standard (det er ikke blant annet ikke innlagt vann/avløp), er driftstiden i sommerhalvåret, dvs. fra april til og med september. I vinterhalvåret står hytta tom.

Familien har ingen egenbruk av hytta.

Det vil være avgjørende for oss at de periodene hytta står tom, dvs. hele vinterhalvåret og de periodene hytta ev. ikke brukes i sommerhalvåret, ikke skal inngå som familiens inntekt etter de foreslåtte sjablongreglene.

I motsatt fall vil de nye reglene tvinge oss til å avslutte den almennyttige virksomheten.

Det er svært mange andre familieeide virksomheter som også leier ut bolig- og fritidseiendom som del av et selskaps virksomhet uten egenbruk, der det ofte er ledige perioder.

Det bør være åpenbart at slike ledige perioder, enten det skyldes vedlikehold, markedsforhold eller andre omstendigheter som ikke er knyttet til eiers egenbruk, ikke skal tillegges eiers egenbrukperiode etter sjablongreglene. Dette ville ha vært urimelig. Det ville også ha medført et dramatisk inngrep i samfunnsgavnlig virksomhet og investeringer.

Jeg ber om at reglene tydeliggjøres slik at perioder der bolig- eller fritidseiendom står ubenyttet, og dette ikke skyldes eiers rett til bruk, ikke skal omfattes av eiers egenbrukperiode.

Med hilsen,

Rasmus Os