Høringssvar fra Flakk Gruppen AS

Dato: 31.07.2022

Finansdeparrtmentet
v/Skattelovavdelingen

Ålesund, 31.07.2022

Høringssvar fra Flakk Gruppen - Skattlegging av privat konsum i selskap

Flakk Gruppen er et familieeid konsern med ca 800 ansatte som har sitt hovedkontor i Ålesund.

Konsernet er aktive innen flere ulike forretningsområder - herunder tekstil, byggevarer, komposittmaterialer, luftfart og reiseliv. Se www.flakk.no for utfyllende informasjon om konsernets virksomhet.

Samtlige aksjer i Flakk Gruppen kontrolleres av Flakk familien.

Om forslaget til nye skatteregler blir vedtatt slik det nå foreligger vil det i praksis bety at vi må avvikle vår virksomhet innen både reiseliv og luftfart.

Reiseliv - www.62.no

Reiselivsvirksomhet i Flakk Gruppen er samlet under merkevaren 62 NORD der vi tilbyr skreddersydde total opplevelser for både norske og utenlandske tilreisende gjester på et meget høyt internasjonalt nivå. Viksomheten omfatter foruten Hotel Union Øye, Hotel Brosundet, Storfjord Hotel, Svinøy Fyr (leid av Kystverket) og Restauranthuset Apotekergata 5, boliger, båter og helikoptre som benyttes til overnatting, sightseeing og transport av gjestene mellom de ulike hotellene/destinasjonene.

Vi har per i dag 2 boliger/fritidseiendommer, 6 fartøyer og 7 helikoptre som inngår som en helt sentral del av produktporteføljen. Boligene og båtene eies av 62 NORD AS, mens helikoptrene eies av søsterselskapet NORD Helikopter AS.

Flakk Gruppen har i løpet av de siste årene investert mer enn 900 million kroner innen reiseliv og skapt et betydelig antall nye arbeidsplasser knyttet til denne næringen på Nordvestlandet.

Innføring av skatteregler som skissert vil rive bort grunnlaget for å levere det totalproduktet som vi er helt avhengige av å kunne tilby og vi vil derfor ikke kunne videreføre denne delen av konsernets virksomhet om de nye skattereglene innføres.

Luftfart - www.nordhelikopter.no

Flakk Gruppen etablerte NORD Helikopter AS i 2007 med basis i behovet for å kunne tilby helikoptersightseeing og -transport i tilknytning til vår reiselivssatsning.

Dette er fortsatt et viktig marked for selskapet, men virksomheten er over tid utvidet til også å omfatte film/foto, lasteflyging, kraftlinjebygging, betongstøping, brannslukking, mv. Selskapet har mer enn 30 høyt kvalifiserte medarbeidere og er idag en ledende leverandør av helikoptertjenester på innlandsmarkedet i Norge.

Om de nye skattereglene innføres uten endringer vil Flakk Gruppen ikke kunne videreføre virksomheten i NORD Helikopter AS.

Alternative løsninger

Vi deler myndighetens syn på at all privat bruk av formuesgjenstander som boliger, båter, fly og helikoptre skal skattlegges privat.

Det blir imidlertid fullstendig feil å legge opp til et regime som fullstendig undergraver muligheten for familieeide selskaper å drive virksomhet hvor denne type formuesgjenstander inngår som en viktig og avgjørende del av totalproduktet.

Dersom departementet velger å gå videre med en modell som skissert vil det være helt avgjørende at det etableres klare unntaksregler som innebærer at slike selskaper fortsatt kan drive sin virksomhet uten å få en ekstra skattebyrde som i praksis setter en stopper for hele den kommersielle virksomheten.

Vi mener den beste løsningen vil være å

  1. Innføre revisjonsplikt på alle selskapet som har denne type formuesobjekter.
  2. Innføre vesentlig høyere straffeskatt for de som måtte bruke slike formuesobjekter privat uten å innrapportere. Dette vil både ha en betydelig preventiv effekt og gi skattemyndighetene inntekter som vil kunne finansiere de ekstra ressursene som er nødvendig for å følge opp slike saker.

Om ønskelig stiller vi gjerne til utdypende samtaler.

Vennlig hilsen
Flakk Gruppen

Knut Flakk
Adm.dir.