Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 27.07.2022

Svartype: Med merknad

Jeg har i 10 år vært eneste ansatt i et lite familieeid aksjeselskap som driver med boligbygging og boligutleie. Utviklingen av vårt boligfelt gir det lille lokalsamfunnet tilgang på nye attraktive boliger og leiligheter med gode oppvekstsvilkår for barn og levevilkår for voksen. Vi har også investert i en sesongbasert korttidsutleiebolig, med tilhørende tomt der vi jobber med regulering av et nytt boligfelt. Korttidsutleieboligen har høye leieinntekter, med det er kun mulig å leie ut i sesongen på ca. 8 måneder per år. Vi er stolte av å sysselsette mange lokale håndverkere som underleverandører, samt at vi bidrar med skatteinntekter til fellesskapet. Det faktum at vi har bygd opp selskapet fra bunnen og skapt min arbeidsplass er også noe som gjør oss stolte. Forslaget om skattlegging av privat konsum i selskap er sjokkerende lite gjennomtenkt, og har gitt oss mange søvnløse netter i sommer.

Slik vil forslaget slå ut for vårt selskap:

1. Vi forhåndsselger aldri boligene og boligene selges derfor nøkkelferdig. Vi har nå flere boliger under oppføring, som ferdigstilles i 2023. Fra ferdigstillelse til kundens overtakelse kan det gå ca. 3- 5 måneder, avhengig av markedssituasjonen på salgstidspunktet. I denne perioden er boligen stylet, og eiendomsmegleren gjennomfører løpende visninger med mulige kjøpere. Den foreslåtte «stopp-skatteregelen» (all tomgang skal skattlegges) medfører at mesteparten av fortjenesten vil forsvinne. Dette medfører igjen at banken ikke vil gi oss lån til videre boligbygging. Vårt selskap har mange eiere og aktiviteten er definert som næringsvirksomhet at skatteetaten. Vi kan ikke se at det eksisterer en mulighet innenfor dagens regelverk til å drive vår næringsvirksomhet på privat hånd med en akseptabel risikomengde. «Stopp-skatteregelen» medfører derfor i realiteten et næringsforbud, som medfører at vi må avvikle driften eller at vi går konkurs. Avvikling forutsetter at generalforsamlingen vedtar dette med 2/3 flertall. Eiere som ikke er i familien, vil ikke nødvendigvis stemme for en avvikling. Konkurs, både for selskapet og privat for familieeierne, kan derfor bli utfallet. Å gi små familieeide selskaper næringsforbud, mens ikke-familieeide selskaper kan fortsette med eiendomsutvikling, fremstår som fullstendig urimelig og uakseptabelt lite gjennomtenkt. I Danmark har man tilpasset seg regelverket siden 2001. I Norge har skatteetaten i den samme perioden nærmest pålagt at privat næringsvirksomhet, med et visst omfang, skal gjennomføres i et aksjeselskap. Å nå gi disse familieeide virksomhetene næringsforbud med noen måneders varsel er galskap, og vil skade arbeidsplasser og verdiskaping.

2. Korttidsutleieboligen har høye leieinntekter, med er kun mulig å leie ut i sesongen på ca. 8 måneder per år. Korttidsutleieboligen er alltid tilgjengelig for utleie, men det er på denne lokasjonen helt umulig å få et belegg på mer enn ca. 65 %. Langtidsutleie av boligen vil redusere leieinntektene så mye at banken omgående vil slå oss konkurs. Slitasjen i forbindelse med korttidsuteien er veldig stor, og helt nødvendig vedlikehold gjennomføres i lavsesongen. «Stopp-skatteregelen» vil medføre at vi sannsynligvis går konkurs innen utgangen av mars 2023. Korttidsutleieboligen er så spesiell at det er umulig å selge eiendommen innen 1. januar 2023. Korttidsutleieboligen kan heller ikke fradeles utviklingstomten før reguleringsplanen for det nye boligfeltet er vedtatt.

Min familie driver samfunnsnyttig næringsvirksomhet. Forslaget om skattlegging av privat konsum i selskap medfører unødige begrensninger for selskap der slike eiendomsobjekter er helt nødvendig for bedriftens virke. Det vil være totalt uakseptabelt dersom forslaget gjennomføres i sin nåværende form. Forslaget medfører nedleggelse av familiens selskap og min arbeidsplass. Dette er ekstremt urimelig inngripende. Staten kan ikke straffe alle de uskyldige i sin iver etter å straffe de få skyldige. Forslaget strider med helt grunnleggende rettsprinsipper. Det må oppstilles et generelt unntak fra særreglene for tilfeller der et formuesobjekt er anskaffet av hensyn til selskapets virksomhet og utelukkende brukes i inntektsskapende aktivitet. Jeg viser til finansminister Trygve Slagsvold Vedum sitt svar på spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) i dokument nr. 15:2200 (2021-2022). Der bedriftens eneste formål er utbygging og/eller utleie av eiendom kan det ikke være «stopp-skatteregel» på helt legitim tomgang! Dette vil i så fall medføre næringsforbud for familieeide eiendomsselskaper, og dette vil være uakseptabelt urimelig og diskriminerende i forhold til ikke-familieeide eiendomsselskaper. Jeg hadde aldri trudd at jeg ville bli utsatt for et så urimelig forslag i rettsstaten Norge. Regjeringen må finne andre metoder for å skattlegge de «rike». Forslaget er galskap! Vær så snill å ta til fornuft!