Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 18.07.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Virke: forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Vi viser til høringen om forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Virke representerer nær 25 000 medlemsvirksomheter med til sammen 300 000 ansatte i hele Norge. Både store og små, i privat og ideell sektor og innen et bredt spekter av bransjer. To tredjedeler av verdiskapingen i norsk økonomi skjer i disse næringene og om lag 70 prosent av ansatte i privat sektor jobber her.

Departementet foreslår i dette høringsnotatet særregler for å motvirke privat konsum i selskap, for å redusere mulighetene for urettmessig gunstig beskatning. Virke har forståelse for at departementet ønsker å motvirke urettmessig gunstig beskatning, men foreslår justeringer av det nåværende forslaget for å unngå at det rammer bedrifter på en urettmessig måte.

Unntaksbestemmelse for utleievirksomheter

Departementet oppfordrer til innspill rundt hvordan et generelt unntak fra særreglene for tilfeller der «et formuesobjekt er ervervet av hensyn til selskapets virksomhet og utelukkende brukes i inntektsskapende aktivitet», som for eksempel utleie.

Virke organiserer blant annet reiselivsaktører som driver med utleie- og overnattingsvirksomhet i Norge, eksempelvis campingplasser som leier ut hytter. Hovedsesongen for utleie strekker seg fra sent på våren og frem til skolestart på sensommeren. Resten av året står mange av hyttene tomme i lengre perioder. Taxibåter foreslåes dessuten medtatt i grunnlaget. I kystbyer har en del taxibåter helårsdrift, men hovedsesongen er i sommerhalvåret. En omvendt trend gjelder for de fleste vinterdestinasjoner med hytteutleie, som har et betydelig antall tomme hytter i sommersesongen. Når disse formuesobjektene ikke er leid ut, er de riktignok i teorien tilgjengelige for eier til privat bruk, men i realiteten vil jo ikke eier disponere disse hyttene til dette formålet. I en slik virksomhet bor ofte eier av bedriften i nærområdet, og har ingen interesse av å ta egne utleiehytter i privat bruk. Tvert imot medfører som regel perioder uten utleie, høyere kostnader på grunn av vedlikehold, varme og strøm.

I høringsbrevet presiserer departementet at «formålet med særreglene er å fange opp tilfeller der det presumptivt foreligger privat konsum». Ved utleievirksomhet er det tydelig at formuesobjektet er ervervet til drift, og ikke privat konsum. Virke foreslår derfor at departementet lager en avgrensing i de nye særreglene for bedrifter som driver med utleievirksomhet, for eksempel innen reiseliv og overnatting, slik at det er reell bruk som beskattes og ikke mulig tilgang på et formuesobjekt.

Unntaksbestemmelse for kombinasjonsbygg

I høringsbrevet, skriver departementet at «reglene får bare anvendelse på eiendommer som er egnet til privat bruk. De gjelder derfor ikke næringseiendommer som utelukkende brukes til for eksempel kontor-, verksted-, eller butikklokaler».

Virke har rundt 3500 medlemsbedrifter innen dagligvare og omfatter det meste av den private dagligvarehandelen. På flere steder rundt om i landet er det fortsatt utbredt å drive butikk i første etasje av en eiendom, og at eier / driver bor i andre etasje. Dette gjelder først og fremst dagligvareforretninger, men det finnes også andre eksempler. Etter dagens regelverk betaler eier en leiepris for å bo på eiendommen, som beregnes ut ifra en estimert markedspris. Men de nye reglene vil tilsynelatende føre til uforholdsmessig høye leiepriser. Virke mener at det derfor kan være hensiktsmessig å inkludere et unntak i de nye reglene, for bygg med kombinert formål bolig/næring, eller se til den danske løsningen med en lavere prosentsats.

Omvendt bevisbyrde

Virke har forståelse for at Skatteetaten mener at det er ressurskrevende å kartlegge faktum i saker om privat konsum i selskap, men stiller spørsmål ved om det rettferdiggjør at en omvendt bevisbyrde blir skjøvet over på bedriftseiere. Å innføre en plikt hos bedrifter til å bevise fravær av bruk, virker som en i overkant ressurskrevende og lite hensiktsmessig løsning. Virke ber departementet ta en ny vurdering på denne innretningen.

Vedlegg