Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 27.06.2022

Svartype: Med merknad

Skatteetaten har idag en definisjon av nærstående med følgende ordlyd i andre typer utleieforhold: Med nærstående menes for eksempel barn, søsken, foreldre, besteforeldre, søskenbarn og nevø/niese. I høringsdokumentet er nærstående beskrevet som: .............eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante.

Da jeg representerer noen selskaper der onkler og tanter idag eier mer enn 50%, ønsker jeg en presisering av om søskenbarn er unntatt fra å grupperes som samkontrollerende. Vi må vite om aksjonærene kan rammes av den nye loven dersom de overfører aksjene til sine barn, da blir det søskenbarn som eier over 50%. Siden Skatteetaten opererer med søskenbarn som nærstående ved andre utleieforhold idag, er det viktig for oss å vite at ikke Skatteetaten vil benytte sin nåværende tolkning av nærstående ved skattlegging av aksjeselskap eiet med mer enn 50% av søskenbarn og med privat leieforhold mellom aksjonærer og AS.

Pga at Skatteetatens definisjon omfatter søskenbarn, er det viktig å få presisert at det nye lovforslaget ikke omfatter søskenbarn, men kun tanter og onkler. Aktørene må vite at Skatteetaten ikke kan bruke egen utvidet definisjon.