Høringssvar fra SMB Norge

Dato: 27.07.2022

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill om forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

SMB Norge er en interesseorganisasjon som representerer små- og mellomstore bedrifter. Vi har om lag 5 500 medlemsbedrifter. Små- og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i det norske næringslivet. Bedriftene vi representerer bidrar til å sysselsette et stort antall mennesker.

Med dette høringsinnspillet ønsker SMB Norge å kommentere departementets forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Innledningsvis viser vi til høringsinnspillene fra Regelrådet og Virke. SMB Norge stiller seg bak disse.

Som representant for tusenvis av småbedrifter over hele landet, vil vi advare på det sterkeste mot at forslaget som nå er på høring, innføres i nåværende form. I tillegg vil vi advare mot at landets bedrifter ikke gis tid til å omstille seg, dersom forslaget innføres fra og med inntektsåret 2023.

Dersom det innføres særregler om skattlegging av privat konsum i selskap, enten i forslagets nåværende form eller i en justert form, vil SMB Norge på det sterkeste anbefale at bedriftene og eierne gis minst tre til fem år på å omstille og tilpasse seg endringene.

SMB Norge har forståelse for at det kan være behov for slike regler som departementet foreslår. Likevel mener vi det vil kunne gi svært uheldige utslag for små og mellomstore bedrifter. Forslaget virker snarere å legge til rette for at private selskaper skal være størst mulig.

Det ovennevnte kan illustreres på følgende vis. Dersom en enkeltperson gjennom et aksjeselskap eier en bolig i en kommune han eller hun ikke bor i, og har til hensikt å leie denne ut, men at det av ulike grunner tar tid før man kommer i gang med utleie. I perioden boligen ikke leies ut, vil eieren i teorien disponere en bolig – eller et formuesobjekt. Det fremstår som urimelig at denne eieren skal fordelsbeskattes eller at dette skal skattlegges som utbytte til eier, for å disponere denne boligen i periode. På den andre siden vil en stor bedrift, slik som Fredensborg som besitter tusenvis av eiendommer, slipp denne typen skatt.

Med bakgrunn i dette eksemplet, vil departementets forslag slik vi i SMB Norge ser det, i realiteten knuse alle små eiendomsselskaper. Det vil også ha store konsekvenser for andre aktører i SMB-sektoren. Vi hverken håper eller tror at dette er intensjonen til departementet, men vi tillater oss å påpeke at dette kan bli utfallet dersom forslaget gjennomføres i sin nåværende form.

Vi vil påpeke at bedriftene, spesielt de små og mellomstore samt deres eiere, allerede er pålagt en hel rekke krav til rapportering til det offentlige. Vi advarer mot å økte denne ytterligere. SMB Norge vil heller oppfordre departementet til å jobbe for å redusere rapporteringsmengden.

Avslutningsvis vil SMB Norge oppfordre departementet til å ta særskilt hensyn til små og mellomstore bedrifter, dersom man går videre med forslaget til særregler for skattlegging av privat konsum i selskap. Vi oppfordrer også departementet til å vurdere alternativer som ivaretar intensjonen i forslaget, men som ikke rammer små og mellomstore bedrifter og deres eiere slik forslaget i sin nåværende form legger opp til.

Jørund Rytman, administrerende direktør

Kristian August Eilertsen, leder for politikk og samfunnskontakt (kst.)

Vedlegg