Høringssvar fra Kristoffer Mikkelsen

Dato: 16.07.2022

Svartype: Med merknad

Det bør inkluderes en begrensning om krav til næring eller alternative inntektskilder

Det er veldig forståelig at Staten ønsker å begrense muligheten for at personlige selskapseiere får urettmessige gunstig beskatning ved å la selskapet dekke eiers private konsum.

Dersom reglene også inkluderer krav om annen næring som en begrensning vil man unngå å ramme selskaper hvor selskapseier(ne) har valgt å kjøpe formuesobjekter via AS og utelukkende benytter fult ut beskattede midler. Aksjeselskap har mange andre egenskaper enn skatt som gjør at selskapseiere ønsker å ha formuesobjekter i et AS. Dette inkluderer rammeverk for beslutninger og konfliktløsning der det er flere eiere og krav til å holde orden i eierskapet og regnskaper.

For at selskapseier skal kunne ha muligheten til å få en urettmessig gunstig beskatning så må selskapet drive eller ha drevet annen virksomhet enn å eie formuesobjektet, eller være del av et konsern som driver eller har drevet annet virksomhet. Hvis selskapet ikke har eller har hatt alternative inntektsstrømmer er det ingen kapital selskapet kan bruke på å erverve formuesobjekter gjennom urettmessig gunstig beskatning.

Jeg håper derfor at Finansdepartementet kan vurdere å inkludere en begrensning i reglene som går på at selskapet må ha andre inntektstrømmer som selskapet kan bruke på å erverve formuesobjekter, eller være del av et konsern som har andre inntektstrømmer.