Høringssvar fra NOPA

Dato: 16.12.2022

Svartype: Med merknad

Høring - gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

NOPA viser til høringsnotat fra Familie- og kulturdepartementet datert 16.09.2022. NOPA er positive til at det innføres en plikt til medfinansiering til produksjon av audiovisuelt innhold i Norge. NOPA vil i denne sammenheng nevne at musikk og lyd er viktig bestanddeler i gode audiovisuelle produksjoner. NOPA mener derfor at noe av midlene som hentes inn via den nye finansieringsmodellen, skal bidra til at produksjon og bruk av norsk musikk/lyd i audiovisuelle produksjoner. Det bør derfor presiseres i ordningen at musikk/lyd kan være en del av grunnlaget som finansieres.

«Rapport nr. 1 2019. Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje» ble utarbeidet på oppdrag av Kultur- og likestillingsdepartementet i 2019. Undersøkelsen ifra BI og Menon Economics viste at det har vært en markant nedgang i inntekter fra innspilt musikk for norske opphavere, utøvere og plateselskaper i perioden 2007 - 2017. Investeringer gjort i musikk/lyd i norske audiovisuelle produksjoner, kan være et viktig bidrag til en slik inntektsvekst for norske komponister og tekstforfattere.

NOPA ser frem til den nye ordningen, og legger til grunn at viktigheten av norskprodusert musikk/lyd i audiovisuelle produksjoner synliggjøres i ordningen som blir innført.

Utrede tilsvarende ordninger for andre felt
For øvrig vil NOPA bemerke at det også kan finnes muligheter for medfinansiering av andre kunstformer som i hovedsak formidles via strømmeplattformer. Innspilt musikk omsettes i dag i all hovedsak via strømmetjenester. I den forbindelse ber NOPA departementet vurdere om det kan være mulig å innføre plikt til medfinansiering også når det gjelder rene musikkutgivelser.

Om NOPA:

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en interesseorganisasjon for opphavere til musikkverk. Foreningen har mer enn 1350 medlemmer som skaper musikk på alle språk og i alle sjangre. Det finnes få, om noen, ansettelsesforhold for denne kunstnergruppen. Felles for NOPAs medlemmer er derfor at de oppretter sin egen arbeidsplass, de fleste som selvstendig næringsdrivende eller frilansere. NOPA jobber for å fremme norsk, skapende tonekunst og ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser.