Høringssvar fra Filmparken AS

Dato: 16.12.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Filmparken – Gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

Filmparken viser til departementets høringsbrev ref. 22/4461, av 16.9.22.

Endringsdirektivet er omfattende og berører mange spørsmål og saksforhold. En del av disse er så langt fra Filmparkens virkefelt at det ikke er naturlig å omtale disse. Filmparken har i denne tilbakemeldingen til departementet valg å sette søkelys på endringer i artikkel 13 i Endringsdirektivet. Vi legger i den sammenheng nettopp til grunn det departementet selv peker på i sin kommentar til høringen.

Filmparken mener behovet for å innføre medfinansieringsplikt er sterkt knyttet til at norske tilbydere og innholdsprodusenter møter en stadig økende konkurranse fra globale aktører. Økt tilgjengelighet av verk og skjerpet konkurranse har, som departementet viser til, endret etablerte markedsforhold og påvirket pengestrømmene og finansieringen av audiovisuelt innhold. Filmparken foreslår derfor at det innføres krav om at en katalog skal inneholde en minimum 30% av europeisk produksjon. Det bør kunne kreves at en andel av disse er lokale, dvs. norske.

Å innføre et medfinansieringsansvar vil etter Filmparkens oppfatning medvirke til å:

· Styrke uavhengig norsk produksjonsbransje

· Sørge for at bransjen produserer (og beholder rettighetene) til mer norsk kvalitetsinnhold

· Bidra til produksjon av nytt norsk innhold

· Bygge hele bransjen og styrke alle ledd i verdikjeden

· Sikre arbeidsplasser med gode vilkår, noe som vil bidra til å løse mangelen på arbeidskraft, som store deler av filmfeltet opplever i Norge og internasjonalt

· Sikre midler til fond, men og at det gis mulighet til å velge direkteinvestering for en %-andel av bidraget

· Sikre at deler av midlene som kommer inn går til produksjon av film som først skal vises på kino

· sikre at eierskap til rettigheter blir liggende hos den norske produsenten

Av departementets to alternative forslag i kapittel 12.6.7 til medfinansiering anbefaler Filmparken alternativ 1, da dette er en dynamisk modell. Midlene som dette kanaliserer inn, vil kunne styres av tre ulike modeller:

· Nytt fond

· Norsk Filminstitutts (NFI) fond

· Regionale fond (eksisterende)

Filmparken mener det er bedre å kanalisere bidrag inn i NFI sitt fond, enn å opprette et nytt fond. Vi tror imidlertid at det er mer hensiktsmessig å spre midlene på de regionale fondene, noe som igjen kan frembringe flere midler lokalt, og dermed stimulere til flere regionale produksjoner.

Forslag til medfinansiering oppsummert:

Medfinansieringsansvaret bør tilsvare en prosentandel av inntekter i det norske markedet.

· Forslag om 5% av tjenestens samlede inntekter

· Det bør pålegges å investere i produksjoner på norske hender, slik at midlene ikke forsvinner ut av landet

· En andel av investeringen, for eksempel 50%, bør gå til kjøp av visningsrett til allerede produserte kinofilmer for en lisensperiode

· Resten (for eksempel 50%) investeres i andre typer audiovisuelle produksjoner der rettigheter eies av uavhengige produsenter, men lisensieres av bestillingstjenesten for en periode. Det forutsettes at disse produksjonene i all hovedsak fullfinansieres av bestillingstjenesten